Internasjonalt samarbeid om arbeids- og velferdspolitikk

Nordisk samarbeid

Arbeids- og sosialdepartementet deltar i samarbeid innenfor to ministerråd: Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerrådet for sosial og helse. I 2017 hadde Norge formannskapet for Nordisk ministerråd.

Nordisk ministerråds nettsider er  www.norden.org 

Ministerrådet for arbeidsliv

Ministerrådet for arbeidsliv (MR-A) dekker arbeidsmarkedspolitiske, arbeidsrettslige og arbeidsmiljøpolitiske spørsmål. Arbeidsministrene møtes en gang i året for å drøfte aktuelle tema av gjensidig interesse. Embetsmannskomiteen (EK-A) møtes vår og høst. Det er tre utvalg på feltet: Arbeidsmarkedsutvalget, Arbeidsrettsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. I nordisk baltisk EU-informasjonsgruppe er samarbeidet utvidet til de baltiske land og Polen.  

Ministerrådet for sosial og helse

Arbeids- og sosialdepartementet deltar aktivt i det nordiske samarbeidet innen sosial- og helsesektoren. Samarbeidet hviler på felles verdier som inngår i selve fundamentet i den nordiske velferdsmodellen. Rammene for samarbeidet er nedfelt i Samarbeidsprogrammet for sosial- og helsesektoren. Programmet dekker et vidt felt, fra forskning og utdanning til informasjons- og erfaringsutveksling og tilrettelegging for samhandling mellom landene gjennom konvensjoner og overenskomster. Se mer informasjon om samarbeidet innen sosial- og helsesektoren i Norden.