Forsiden

Koordinering av trygdeordninger

Dersom du planlegger å bo eller arbeide i utlandet, er det lurt å kontakte ditt lokale NAV-kontor på forhånd, for å få avklart hvordan dette vil virke inn på dine trygderettigheter.

Finn ditt lokale NAV-kontor her for å få avklart hvordan dette vil virke inn på dine trygderettigheter.

Bilaterale avtaler

Norge har inngått bilaterale trygdeavtaler med følgende land: Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Chile, Frankrike, Hellas, Israel, Italia, Kroatia, Nederland, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Serbia, Slovenia, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Tyrkia, Ungarn (gjelder sykehjelp), USA og Østerrike, foruten en egen avtale med Quebec.

Nordisk avtale

Det foreligger en avtale (konvensjon) om trygd mellom de nordiske landene.

EØS

1. januar 1994 trådte EØS-avtalen i kraft. Den gjelder i dag for de 28 EU-landene (Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, den Slovakiske republikk, Slovenia, den Tsjekkiske republikk og Ungarn) og tre av EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Norge). Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 inneholder bestemmelser om trygdekoordineringen innen EØS.

Mer informasjon

Tekstene til ovennevnte avtaler og forordninger kan du finne Arbeids- og velferdsetatens samling av rettskilder, under hovednumrene 41, 42 og 45.
Disse avtalene kan utvide eller begrense de ellers gjeldende rettigheter etter folketrygdloven.