Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Avdelingen har ansvaret for folketrygdens pensjonssystem, de offentlige tjenestepensjonsordningene, avtalefestet pensjon, ulike lovfestede tidligpensjonsordninger, personskadetrygdene og samordningsregelverket. I tillegg har avdelingen ansvaret for folketrygdens yrkesskadeytelser, forskuttering av barnebidrag, juridiske problemstillinger som gjelder folketrygden og internasjonale trygderettslige spørsmål.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett- og etatsstyringsseksjonen (BES)

  Seksjonen har ansvaret for koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet og for etatsstyringen av avdelingens to underliggende virksomheter: Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse. Seksjonen koordinerer også avdelingens arbeid knyttet til departementets etatsstyring av Arbeids- og velferdsdirektoratet. BES har også ansvaret for avdelingens internbudsjett og for koordinering av høringssaker.

  Avdelingsdirektør Else Staven

 • Internasjonal og juridisk seksjon (IJS)

  Seksjonen har ansvaret for medlemskap i folketrygden, internasjonal koordinering av trygdeytelser, bilaterale trygdeavtaler, forskuttering av barnebidrag og de forvaltningsmessige bestemmelsene i folketrygdloven, herunder regelverk knyttet til trygdemisbruk.

  Avdelingsdirektør Anne-Louise Resberg

 • Pensjonsfaglig seksjon (PFS)

  Seksjonen har ansvaret for det folketrygdens alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle og barn, yrkesskadereglene i folketrygden, regelverket for de offentlige tjenestepensjonsordningene, reglene om statstilskott til avtalefestet pensjon, reglene om samordning av pensjons- og trygdeytelser, pensjonsordning for sykepleiere, pensjonstrygd for sjømenn, pensjonstrygd for fiskere, krigspensjon og gravferdsstønad.

  Avdelingsdirektør Biørn Bogstad

 • Økonomi- og utredningsseksjonen (ØUS)

  Seksjonen har ansvaret for å utrede økonomiske, fordelingsmessige og andre samfunnsmessige konsekvenser innenfor avdelingens fagområder. Seksjonen har utredningsoppgaver knyttet arbeidet med pensjonsreformen.

  Avdelingsdirektør Silje Aslaksen