Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Avdelingen har ansvaret for folketrygdens pensjonssystem, de offentlige tjenestepensjonsordningene, avtalefestet pensjon, ulike lovfestede tidligpensjonsordninger, personskadetrygdene og samordningsregelverket. I tillegg har avdelingen ansvaret for folketrygdens yrkesskadeytelser, juridiske problemstillinger som gjelder folketrygden og internasjonale trygderettslige spørsmål.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett- og etatsstyringsseksjonen (BES)

  Seksjonen har ansvaret for koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet og for etatsstyringen av avdelingens to underliggende virksomheter: Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse. Seksjonen koordinerer også avdelingens arbeid knyttet til departementets etatsstyring av Arbeids- og velferdsdirektoratet. BES har også ansvaret for avdelingens internbudsjett og for koordinering av høringssaker.

  Avdelingsdirektør Else Staven

 • Internasjonal og juridisk seksjon (IJS)

  Seksjonen har ansvaret for medlemskap i folketrygden, internasjonal koordinering av trygdeytelser, bilaterale trygdeavtaler og de forvaltningsmessige bestemmelsene i folketrygdloven, herunder regelverk knyttet til trygdemisbruk.

  Avdelingsdirektør Erik Dæhli

 • Pensjonsfaglig seksjon (PFS)

  Seksjonen har ansvaret for det folketrygdens alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle og barn, yrkesskadereglene i folketrygden, regelverket for de offentlige tjenestepensjonsordningene, reglene om statstilskott til avtalefestet pensjon, reglene om samordning av pensjons- og trygdeytelser, pensjonsordning for sykepleiere, pensjonstrygd for sjømenn, pensjonstrygd for fiskere, krigspensjon og gravferdsstønad.

  Avdelingsdirektør Biørn Bogstad

 • Økonomi- og utredningsseksjonen (ØUS)

  Seksjonen har ansvaret for å utrede økonomiske, fordelingsmessige og andre samfunnsmessige konsekvenser innenfor avdelingens fagområder. Seksjonen har utredningsoppgaver knyttet arbeidet med pensjonsreformen.

  Avdelingsdirektør Silje Aslaksen