Budsjett- og styringsavdelingen

Budsjett- og styringsavdelingen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, forskning og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og høringssaker. Avdelingen har videre ansvar for etatsstyring av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, økonomiforvaltning i departementet, samfunnssikkerhet i sektoren og departementets interne planlegging og styring.

Avdelingen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet.

Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett- og økonomiseksjonen

  Budsjett- og økonomiseksjonen (BØS) har ansvar for oppgaver knyttet til statsbudsjettet, økonomistyring i departementet og koordinering av høringssaker.

  Avdelingsdirektør Grethe Karila

 • Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet

  Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet (SSA) har ansvar for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten, og skal ivareta det strategiske og langsiktige arbeidet mot underliggende virksomheter. Seksjonen har  budsjettansvaret for virksomhetenes driftskapitler og koordinerer departementets budsjettarbeid overfor de to virksomhetene. Koordinering av Riksrevisjonens saker overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten ligger også i seksjonen.

  Avdelingsdirektør Camilla Landsverk

 • Styrings- og FoU-seksjonen

  Styrings- og FoU-seksjonen (SFS) har ansvar for koordinering av etatsstyring og riksrevisjonssaker, samt departementets arbeid med FoU og intern styring i departementet og samfunnssikkerhet i sektoren.

  Avdelingsdirektør Ellisiv Taraldset