Velferdspolitisk avdeling

Velferdspolitisk avdeling har ansvaret for politikken knyttet til inntektssikring gjennom sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Avdelingen har ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom, og politikk- og fagutvikling for å bedre livssituasjonen til sosialt og økonomisk vanskeligstilte.  Avdelingen har også ansvar for å motvirke utstøting og inkludere personer med nedsatt arbeidsevne, syke og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Avdelingen koordinerer departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for arbeidsavklaringspenger og sosiale tjenester (SAS)

  Seksjonen har ansvar for arbeidsavklaringspenger, arbeidsrettet oppfølging, sosialtjenesteloven, departementets styring av Fylkesmannen og Helsetilsynet og koordineringen av avdelingens arbeid med sosialpolitikk/fattigdom.

  Avdelingsdirektør Vibeke Trålim

 • Seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv (SIA)

  Seksjonen har ansvar for sykepenger, pleiepenger, oppfølging av IA-avtalen og koordinering av avdelingens budsjettarbeid, herunder statsbudsjettet.

  Avdelingsdirektør Ingvild Wold Strømsheim

 • Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker (SUI)

  Seksjonen har ansvar for uføretrygd, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad, koordinering av internasjonale saker i avdelingen (EU, Europaråd, FN, OECD, Nordisk) og koordinering av avdelingens FoU-arbeid, herunder FoU-dialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

  Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll