Velferdspolitisk avdeling

Velferdspolitisk avdeling har oppgaver knyttet til inntektssikring, levekår og oppfølging av de som har falt utenfor arbeidslivet på grunn av helsemessige eller sosiale problemer. Avdelingen har et særskilt ansvar for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd og for sosialtjenesteloven. Avdelingen har også ansvar for en rekke andre ordninger i folketrygden, herunder pleiepenger, grunn- og hjelpestønad og hjelpemidler. Avdelingen koordinerer departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for arbeidsavklaringspenger og sosiale tjenester (SAS)

  Seksjonen har ansvar for arbeidsavklaringspenger, sosialtjenesteloven og politikk- og fagutvikling for å bedre livssituasjonen til sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Seksjonen har ansvar for departementets styring av statsforvalterne og Statens helsetilsyn, og koordinerer avdelingens arbeid med etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

  Avdelingsdirektør Vibeke Trålim

 • Seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv (SIA)

  Seksjonen har ansvar for sykepenger, pleie-, opplærings- og omsorgspenger, oppfølging av IA-avtalen. Seksjonen koordinerer avdelingens arbeid med budsjettet, herunder statsbudsjettet.

  Avdelingsdirektør Ingvild Wold Strømsheim

 • Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker (SUI)

  Seksjonen har ansvar for uføretrygd, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad. Seksjonen har ansvar for å følge opp departementets FoU-dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Seksjonen koordinerer avdelingens FOU-arbeid samt internasjonale saker i avdelingen (EU/EØS, Europarådet, FN, OECD, Nordisk ministerråd).

  Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll