Internasjonalt samarbeid om arbeids- og velferdspolitikk

EU/EØS/Europarådet

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Det er utgangspunkt for departementets EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet. I tillegg kommer EØS-avtalens bestemmelser knyttet til bedring av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Saksfeltet omfatter regelverk i forhold til utlendingsloven, bestemmelser om koordinering av trygdeytelser og bestemmelser på arbeidsmiljø- og arbeidsrettsfeltet. EUs bestemmelser (forordninger og direktiv) på disse områdene er bindende for Norge når de innlemmes i EØS-avtalen. 

Mange av departementets politikkområder er ikke en del av EØS-avtalen og EUs beslutninger er ikke bindende for oss. Det gjelder arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk, sosialpolitikk og migrasjonspolitikk for personer utenfor EØS-området (såkalte tredjelandsborgere). Det er for øvrig områder som heller ikke EU primært har styrt gjennom regelverk på felleskapsplan, men mer gjennom strategier, handlingsplaner og lignende.

På disse områdene følger departementet utviklingen i EU og i de enkelte EU-land, for slik å kunne dra nytte av EUs kunnskapstilfang og erfaringsutveksling i egen utforming av politikk og virkemidler. Programsamarbeid er et viktig virkemiddel og er hjemlet i EØS-avtalen. 

Fagråder ved EU-delegasjonen

Arbeids- og sosialdepartementet har en arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen. 

EaSI - programmet for sysselsetting og sosial innovasjon

EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EU program for Employment and Social Innovation - EaSI) for perioden 2014-2020 har til formål å bidra til å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene. Norge deltar i EaSI-programmets to akser: PROGRESS som støttet opp om EUs politikk og fremmet tiltak på de arbeidslivs- og sosialpolitiske områdene, og EURES som er arbeidsmarkedsetatenes europeiske arbeidsformidlingstjeneste. Se mer informasjon om EaSI.  

Europarådet

Europarådet arbeider for å styrke samarbeidet i Europa. Det overordnede formålet er å bidra til å realisere felleseuropeiske idealer og verdier og fremme sosial og økonomisk utvikling. Se også informasjonsside om Europarådet på regjeringen.no og Europarådets hjemmeside

European Committee for Social Cohesion

Arbeids- og sosialdepartementet deltar i European Committee for Social Cohesion – CDCS, en komité for sosialpolitikk, arbeid, pensjons- og trygdespørsmål og barne- og familiespørsmål. Komiteen arrangerer aktiviteter i tilknytning til Social Charter. Ny strategi for Social Cohesion er under arbeid. Se mer informasjon om komiteen.  

Den reviderte europeiske sosialpakt

Europarådet har vedtatt flere konvensjoner og resolusjoner for å utdype medlemslandenes forpliktelser, og en av disse er Den reviderte europeiske sosialpakt (Sosialpakten). Den europeiske komiteen for sosiale rettigheter (Ekspertkomiteen) overvåker landenes gjennomføring av sosialpakten. Norge ratifiserte sosialpakten 7. mai 2001, og har deretter hvert år sendt inn rapporter som nevnt overfor.

Rapporten utarbeides av Arbeids- og sosialdepartementet med hjelp av innspill fra de aktuelle instanser som har ansvar for det norske regelverket som den aktuelle konvensjonen relaterer seg til. På grunnlag av rapportene utarbeider Ekspertkomiteen konklusjoner på hvorvidt Ekspertkomiteen mener at de respektive landenes regelverk og praksis er i overensstemmelse med Sosialpakten eller ikke. Grunnlaget for rapporten er et spørreskjema utarbeidet av Europarådet, samt konklusjoner fra tidligere rapporter. Ved mangelfull gjennomføring vil komiteens behandling kunne ende med en anbefaling om å rette opp forholdet vedtatt av Ministerkomiteen som består av utenriksministrene i Europarådets medlemsstater.