EU/EØS/Europarådet

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Det er utgangspunkt for departementets EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet. I tillegg kommer EØS-avtalens bestemmelser knyttet til bedring av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Saksfeltet omfatter regelverk i forhold til utlendingsloven, bestemmelser om koordinering av trygdeytelser og bestemmelser på arbeidsmiljø- og arbeidsrettsfeltet. EUs bestemmelser (forordninger og direktiv) på disse områdene er bindende for Norge når de innlemmes i EØS-avtalen. 

Mange av departementets politikkområder er ikke en del av EØS-avtalen og EUs beslutninger er ikke bindende for oss. Det gjelder arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk, sosialpolitikk og migrasjonspolitikk for personer utenfor EØS-området (såkalte tredjelandsborgere). Det er for øvrig områder som heller ikke EU primært har styrt gjennom regelverk på felleskapsplan, men mer gjennom strategier, handlingsplaner og lignende.

På disse områdene følger departementet utviklingen i EU og i de enkelte EU-land, for slik å kunne dra nytte av EUs kunnskapstilfang og erfaringsutveksling i egen utforming av politikk og virkemidler. Programsamarbeid er et viktig virkemiddel og er hjemlet i EØS-avtalen. 

Fagråder ved EU-delegasjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har en spesial utsedning på sine fagområder ved Norges delegasjon til EU i Brussel. 

EaSI - programmet for sysselsetting og sosial innovasjon

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon for perioden 2021 – 2027 (EaSI) inngår som en del av Sosialfondet (ESF+). Det har som formål å hjelpe medlemsstatene å oppnå høy sysselsetting, rettferdig sosial trygghet og en kompetent og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke som er klar for fremtidens arbeidsliv, i tråd med prinsippene i den europeiske pilaren for sosiale rettigheter fra 2017. Norge deltar i EaSI-delen av ESF+, som i all hovedsak viderefører Progress-delen av det tidligere programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (2014-2020), der Norge deltok.

Europarådet

Europarådet arbeider for å styrke samarbeidet i Europa. Det overordnede formålet er å bidra til å realisere felleseuropeiske idealer og verdier og fremme sosial og økonomisk utvikling.

European Committee for Social Cohesion

Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar i European Committee for Social Cohesion – CDCS, en komité for sosialpolitikk, arbeid, pensjons- og trygdespørsmål og barne- og familiespørsmål. Komiteen arrangerer aktiviteter i tilknytning til Social Charter. Ny strategi for Social Cohesion er under arbeid. 

Den reviderte europeiske sosialpakt

Europarådet har vedtatt flere konvensjoner og resolusjoner for å utdype medlemslandenes forpliktelser, og en av disse er Den reviderte europeiske sosialpakt (Sosialpakten). Den europeiske komiteen for sosiale rettigheter (Ekspertkomiteen) overvåker landenes gjennomføring av sosialpakten. Norge ratifiserte sosialpakten 7. mai 2001, og har deretter hvert år sendt inn rapporter som nevnt overfor.

Rapporten utarbeides av Arbeids- og inkluderingsdepartementetmed hjelp av innspill fra de aktuelle instanser som har ansvar for det norske regelverket som den aktuelle konvensjonen relaterer seg til. På grunnlag av rapportene utarbeider Ekspertkomiteen konklusjoner på hvorvidt Ekspertkomiteen mener at de respektive landenes regelverk og praksis er i overensstemmelse med Sosialpakten eller ikke. Grunnlaget for rapporten er et spørreskjema utarbeidet av Europarådet, samt konklusjoner fra tidligere rapporter. Ved mangelfull gjennomføring vil komiteens behandling kunne ende med en anbefaling om å rette opp forholdet vedtatt av Ministerkomiteen som består av utenriksministrene i Europarådets medlemsstater.