OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OECD er en mellomstatlig organisasjon med et virkeområde som gjelder økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i demokratiske stater. OECD har 34 medlemsland. Arbeids- og sosialdepartementet deltar i komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (ELSA).

I OECD drøfter medlemslandene økonomiske, næringspolitiske og sosiale spørsmål av felles interesse for medlemslandene. OECDs analyser er særlig nyttig når de sammenlikner landene ved bruk av mest mulig sammenliknbar statistikk. OECD er dyktig til å ligge i forkant med å framskaffe statistikk som kan kaste lys over nye problemstillinger.

Under komiteen på arbeids og sosialområdet, Employment, Labour and Social Affairs (ELSA), er det tre arbeidsgrupper: én arbeidsgruppe knyttet til publikasjonen Employment Outlook, én om sosial politikk og én om migrasjonspolitikk. Arbeids- og sosialdepartementet deltar i alle gruppene. 

ELSA har løpende ulike tematiske studier under arbeid hvorav noen innebærer landstudier: Viktige tema de siste årene med norske landrapporter: Ungdom i overgang fra skole til arbeid, psykisk helse og arbeid, arbeidsinnvandringspolitikk, eldres deltakelse i arbeidslivet og politikk overfor sosialt utsatte unge. Deltakelse i temastudiene krever medfinansiering fra de deltakende landene. 

I samarbeid mellom utdannings- og ELSA-komiteen, har OECD gjennomført en omfattende kartlegging av kompetansen til personer i arbeidsdyktig alder (15-64 år), PIAAC-undersøkelsen.

ELSA-komiteen har løpende dialog med arbeidslivets parter gjennom møter med Business and Industry Advisory Committee (BIAC) og Trade Union Advisory Committee (TUAC).

Viktige årlige publikasjoner er Employment Outlook og Migration Outlook. 

Her finner du OECDs nettside