Kort om OECD

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er et samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. I OECD analyseres og drøftes aktuelle økonomiske og sosiale problemstillinger. Slik får medlemslandene et bedre grunnlag for å utforme politiske virkemidler som skal sikre økonomisk vekst og sosial trygghet for borgerne.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling)  er et samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. I OECD analyseres og drøftes aktuelle økonomiske og sosiale problemstillinger. Slik får medlemslandene et bedre grunnlag for å utforme politiske virkemidler som skal sikre økonomisk vekst og sosial trygghet for borgerne.

Hva gjør OECD?

OECD er et viktig internasjonalt forum der Norge kommer i dialog med de andre medlemslandene og gir innspill til samarbeidet om økonomiske og sosiale spørsmål. OECD produserer viktig bakgrunnsmateriale for utformingen av norsk politikk i form av statistiske data og økonomiske analyser.

OECD har ingen overnasjonal myndighet og har ikke midler til utlån, men er basert på mellomstatlig samarbeid i form av analytiske studier og frivillig koordinering av medlemmenes politikk.

OECD samarbeider hovedsakelig om innenrikspolitiske spørsmål som har virkninger over landegrensene. Gjennom samarbeid reduserer medlemslandene risikoen for innbyrdes konflikter.

OECD fokuserer på temaer som berører mange ulike nasjonale politikkområder. Denne integrerte eller "horisontale" tilnærmingen til utfordringer som beveger seg over landegrensene, er et av OECDs spesielle fortrinn.

Norges OECD-delegasjon

Den norske delegasjonen ivaretar den daglige kontakten med OECD og fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og OECDs øvrige medlemsland og sekretariat. Ambassadøren er Norges faste representant i rådet, som ledes av generalsekretæren i OECD, mens de utsendte saksbehandlerne har ansvaret for å følge med på arbeidet innenfor bestemte fagområder, samt å opprettholde kontakten med de ansvarlige departementene hjemme.