Forsiden

EU/EØS og annet internasjonalt arbeid

Regelutviklingen på arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er påvirket av Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonalt samarbeid for øvrig.

EU/EØS

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å respektere EUs felles minimumsregler for arbeidsmiljø og arbeidstakerrettigheter.

Direktiver

Det er et stort antall EU-direktiver som gjelder på arbeidsmiljølovens område. Over 60 arbeidsmiljødirektiv gjelder arbeidstid og konkrete arbeidsmiljøkrav, og rundt 20 direktiv gjelder andre forhold ved ansettelser. Disse direktivene har blant annet regler om:

 • diskriminering
 • masseoppsigelser
 • utsendte arbeidstakere
 • informasjon og konsultasjon
 • deltidsansattes og midlertidig ansattes rettigheter
 • arbeidsavtaler
 • virksomhetsoverdragelser
 • foreldrepermisjon

Minimumskrav

EU-direktivene stiller som hovedregel minimumskrav med hensyn til arbeidstakernes rettigheter og medlemsstatene står fritt til å ha strengere regler. På flere områder har Norge måttet styrke arbeidstakeres rettsstilling for å oppfylle EØS-avtalen. Dette gjelder blant annet reglene om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse og ved masseoppsigelser og krav om skriftlige arbeidsavtaler.

Les mer

ILO – International Labour Organization


Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er FNs særorganisasjon for arbeidslivsområdet.

Norge er forpliktet av ca. 75 ILO-konvensjoner, blant annet om sysselsetting, rett til ferie, arbeidstilsyn, arbeidstid, likelønn og diskriminering.

Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer Norges forhold til ILO og rapporterer årlig på et gitt antall konvensjoner. Norge sitter i styret i ILO i perioden 2014-2017.

Les mer om ILO

Europarådet/Sosialpakten

Europarådet er et europeisk samarbeidsorgan med 47 medlemsland. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper.

Den reviderte sosialpakten

Europarådet har vedtatt mange konvensjoner og resolusjoner. En av disse er Den reviderte europeiske sosialpakt. Sosialpakten inneholder regler og rettslige standarder blant annet på områdene arbeidsmarked og arbeidsmiljø, helse og sosiale spørsmål og trygd.

De bestemmelser i sosialpakten som Norge er bundet av gjelder blant annet rett til:

 • arbeid
 • fritt valg av yrke
 • sosial trygghet
 • rimelige arbeidsvilkår
 • rettferdig lønn
 • like muligheter og likebehandling i saker som har å gjøre med sysselsetting og yrke

Rapportering

Norge forpliktet seg til å følge den reviderte Sosialpakten 7. mai 2001. Det blir hvert år sendt inn en rapport om Norges gjennomføring av Sosialpakten til Den europeiske komiteen for sosiale rettigheter (Ekspertkomiteen). Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider rapporten med hjelp av innspill fra andre aktuelle instanser. Ekspertkomiteen gjennomgår rapportene og utarbeider konklusjoner med hensyn til om regelverk og praksis er i overensstemmelse med Sosialpakten.

Handelsavtaler og arbeidstakerrettigheter

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom EFTA. Avtalene har til formål å sikre norske eksportbedrifter markedsadgang og konkurransedyktige vilkår i utlandet og hjemme.

Under forhandlingene om inngåelse av handelsavtaler vektlegges også temaer som menneskerettigheter, miljø, arbeidstakerrettigheter, bedriftenes samfunnsansvar og god offentlig forvaltning.

EFTA-statene ble i 2010 enige om et kapittel om handel og bærekraftig utvikling som skal fremlegges i alle forhandlinger om frihandelsavtaler. Med bærekraftig utvikling menes her økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøbeskyttelse. I kapitlets bestemmelser om arbeidstakerrettigheter ligger blant annet en oppfordring til å ratifisere og gjennomføre ILO konvensjoner. Formålet med å få inn slike bestemmelser i frihandelsavtalene er å bidra til et mer globalt anstendig arbeidsliv og like konkurransevilkår.

Arbeids- og sosialdepartementet bistår Nærings- og fiskeridepartementet i arbeidet med å få inn forhandlingene om å få bestemmelser om arbeidstakerrettigheter inn i frihandelsavtalene.

Les mer om handel og bærekraftig utvikling