Handel og bærekraftig utvikling

På EFTAs ministermøte i 2010 ble det enighet om et kapittel om bærekraftig utvikling som skulle legges frem i pågående og fremtidige forhandlinger. I tillegg vil det vurderes å legge frem kapitlet i forbindelse med gjennomgang og oppdatering av inngåtte avtaler.

Kapitlet omfatter miljø og arbeidstakerrettigheter, og skaper en arena for å ta opp problemstillinger knyttet til handel og bærekraftig utvikling. Kapitlet bekrefter at internasjonal handel, herunder EFTAs frihandelsavtaler, skal bidra til bærekraftig utvikling og fastsetter en rekke forpliktelser partene har når det gjelder å nå dette målet. Partene anerkjenner at økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøbeskyttelse er gjensidig avhengige og støttende elementer av bærekraftig utvikling. Kapitlet inneholder operative bestemmelser der partene er enige om å etablere et høyt nivå for beskyttelsen av miljø og arbeidsstandarder i lovgivning, politikk og praksis, og å arbeide for å forbedre beskyttelsesnivået ytterligere. De forplikter seg også til å håndheve egen lovgivning på disse områdene, samt til ikke å senke beskyttelsesnivået for å oppnå en konkurransefordel i forhold til produsenter hos motparten eller for å tiltrekke seg investeringer. Videre bekrefter partene sine forpliktelser under miljøvernavtaler og i ILOs erklæringer og kjernekonvensjoner. Kapitlet forplikter partene til å fremme handel med varer, tjenester og investeringer som er miljøvennlige og bidrar til en bærekraftig utvikling.

Det legges opp til etablering av egne kontaktpunkter og en egen konsultasjonsmekanisme for kapitlet. Det gis og anledning til at relevante spørsmål som ikke blir løst gjennom disse prosedyrene kan tas videre til konsultasjoner og megling under avtalens ordinære tvisteløsningsmekanisme. I EFTAs nyeste modellkapittel legges det også opp til at partene kan benytte et ekspertpanel som kan komme med rådgivende uttalelser i en tvistesak.

Norge følger med dette kapitlet den internasjonale utviklingen på området handel og bærekraftig utvikling. I de senere år har handelspolitiske aktører som EU, Canada, USA og New Zealand alle innarbeidet bestemmelser om arbeidstakerrettigheter og miljø i sine frihandelsavtaler.