Trygd

Ved arbeidsløshet, uførhet eller yrkesskade kan man motta trygd. Det norske velferdssystemet skal sikre at de som ikke har mulighet til å arbeide skal ha en anstendig inntektssikring.
 • Uføretrygd

  Uføretrygd frå folketrygda skal sikre inntekt for personar som har fått si inntektsevne varig nedsett grunna sjukdom, skade eller lyte.

 • Dagpenger

  Dagpenger under arbeidsløshet gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

 • Sykepenger

  Sykepenger fra folketrygden skal gi kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for personer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)

  Arbeidsavklaringspenger fra folketrygden skal sikre inntekt for personer som har behov for og får aktiv behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging med sikte på å få eller beholde arbeid.

 • Hjelpemidler for bedret funksjonsevne

  Mennesker med varige funksjonsnedsettelser kan ha rett til hjelpemidler fra folketrygden.

 • Yrkesskade

  Personer som blir rammet av en yrkesskade, kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger.

 • Pleiepenger for sykt barn

  Pleiepenger fra folketrygden skal sikre inntekt for yrkesaktive personer som har et barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte.

 • Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

  Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2023 er kr 118 620. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.