Yrkesskade

Personer som blir rammet av en yrkesskade, kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger.

Folketrygdloven og Yrkesskadeforsikringsloven er til sammen ment å gi den skadelidte full kompensasjon i forbindelse med yrkesskader.

Folketrygdloven kan gi uføretrygd og en rekke yrkesskadefordeler. Folketrygdloven er Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde.

Yrkesskadeforsikringsloven pålegger arbeidsgiverne å tegne en forsikring for yrkesskade til fordel for sine ansatte. Denne loven er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer