Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2024 er kr 124 028. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Eldre kvinne sykler
Foto: Niklas Almesjö/Scandinav/ NTB

Reguleres i samsvar med lønnsveksten

Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år. Reglene innebærer at grunnbeløpet og alderspensjon under opptjening blir regulert i samsvar med lønnsveksten. Uføretrygd og andre ytelser som blir regulerte i tråd med endringer i grunnbeløpet, blir dermed regulert i samsvar med lønnsveksten. Tilsvarende regler gjelder i andre pensjonsordninger. 

Andre regler for alderspensjon under utbetaling

For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler. Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Dette gjelder også for satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjonen.

Drøftingsmøter med organisasjonene

Tallgrunnlaget som legges til grunn for beregningen av lønnsveksten skal drøftes med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner. Etter at drøftingsmøtene er gjennomført, fastsetter Kongen nytt grunnbeløp, nye reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon. Anslått effekt av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner budsjetteres på relevante poster på Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett.  

Det er arbeids- og inkluderingsministeren som har ansvaret for gjennomføringen av drøftingsmøtene om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. 

Framdriftsplan for fastsettelse av grunnbeløp:

  • Medio mai: Drøftingsmøter med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner.
  • Ultimo mai: Nytt grunnbeløp, nye reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon fastsettes ved kongelig resolusjon.

Grunnbeløpet reguleres årlig

Grunnbeløpet i folketrygden (G) reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Økning og etterbetaling foretas normalt i juni.
Nav har en historisk oversikt over grunnbeløpet fra 1967 og fram til i dag.

Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon og henvendelser dersom har spørsmål om grunnbeløpet.

Relevant regelverk

Reglene for regulering av pensjoner i folketrygden går fram av folketrygdloven med tilhørende forskrifter