Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2016 er kr 92 576. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Reguleres i samsvar med lønnsveksten

Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år. Reglene innebærer at grunnbeløpet og alderspensjon under opptjening blir regulert i samsvar med lønnsveksten. Uføretrygd og andre ytelser som blir regulerte i tråd med endringer i grunnbeløpet, blir dermed regulert i samsvar med lønnsveksten. Tilsvarende regler gjelder i andre pensjonsordninger.

Andre regler for alderspensjon under utbetaling

For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler. Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Dette gjennomføres ved at pensjonen blir regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå blir regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.

Drøftingsmøter med organisasjonene

Tallgrunnlaget som legges til grunn for beregningen av lønnsveksten skal drøftes med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner. Etter at drøftingsmøtene er gjennomført, fastsetter Kongen nytt grunnbeløp, nye reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon. Anslått effekt av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner budsjetteres på relevante poster på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. 

Det er arbeids- og sosialministeren som har ansvaret for gjennomføringen av drøftingsmøtene om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner.

Framdriftsplan for fastsettelse av grunnbeløp:

  • Medio mai: Drøftingsmøter med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner
  • Ultimo mai: Nytt grunnbeløp, nye reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon fastsettes ved kongelig resolusjon

Grunnbeløpet reguleres årlig

Grunnbeløpet i folketrygden (G) reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Økning og etterbetaling foretas normalt i juli.

Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor for nærmere informasjon og henvendelse dersom du har spørsmål om grunnbeløpet.

Relevant regelverk

Reglene for regulering av pensjoner i folketrygden går fram av folketrygdloven med tilhørende forskrifter