Sykepenger

Sykepenger fra folketrygden skal gi kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for personer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Hvem får sykepenger?

Det er et vilkår for rett til sykepenger at man har minst fire uker forutgående yrkesaktivitet (opptjeningstid), før man ble syk. Det er videre et vilkår at inntektsgrunnlaget minst utgjøre halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Likestilt med yrkesaktivitet er periode man har mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger eller stønad ved sykt barn. Sykepenger skal graderes dersom den sykmeldte delvis kan være i arbeid. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent.

For å få rett til sykepenger må den sykmeldte så tidlig som mulig, og senest innen åtte uker, prøve seg i arbeidsrettet aktivitet. Det er gjort unntak fra dette når medisinske grunner er klart til hinder for slik aktivitet, eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.

Hvordan beregnes sykepengene?

Sykepenger til arbeidstakere og frilansere blir i utgangspunktet beregnet på grunnlag av inntekt innrapportert til a-ordningen de siste tre månedene før arbeidsuførheten inntraff. For selvstendig næringsdrivende beregnes sykepengene som utgangspunkt på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de siste tre årene.

Både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra trygden fra 17. fraværsdag. Arbeidstakere får i tillegg sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene. Sykepenger til arbeidstakere og frilansere gis med 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Selvstendig næringsdrivende har krav på sykepenger med 80 prosent av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget kan ikke for noen av gruppene være høyere enn 6 ganger grunnbeløpet. Både selvstendig næringsdrivende og frilansere kan mot særskilt premie tegne forsikring som kan gi opptil 100 prosent dekning av inntektstapet opptil 6 ganger grunnbeløpet.

Du finner mer informasjon om sykepenger på NAVs nettsider.

Relevant regelverk