Pleiepenger for sykt barn

Pleiepenger fra folketrygden skal sikre inntekt for yrkesaktive personer som har et barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Hvem får pleiepenger?

Pleiepenger kompenserer for bortfall av inntekt for yrkesaktive personer som har fravær fra arbeid for å for å ta seg av et barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte. Dersom barnet er i en etablert tilsynsordning deler av dagen (f.eks. barnehage eller skole), skal pleiepengene graderes. Ved gradering skal det tas hensyn til behov for å være i beredskap og for hvile etter tilsyn og pleie om natten. Pleiepengene kan graderes ned til 20 prosent.

Ytelsen kan som hovedregel gis fram til barnet er 18 år. Det er for øvrig ingen begrensning for hvor lang periode ytelsen kan gis. 

Hvordan beregnes pleiepengene?

Grunnlaget for beregning av pleiepenger er det samme som grunnlaget for sykepenger. Pleiepenger til arbeidstakere og frilansere blir i utgangspunktet beregnet på grunnlag av inntekt innrapportert til a-ordningen de siste tre månedene før arbeidsuførheten inntraff. For selvstendig næringsdrivende beregnes pleiepengene som utgangspunkt på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de siste tre årene.

Pleiepenger gis med 100 prosent av grunnlaget fra første fraværsdag, men kan ikke utgjøre mer enn 6 ganger grunnbeløpet.

Du finner mer informasjon om pleiepenger på NAVs nettsider.  

Relevant regelverk