Fattigdom

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for koordinering av Regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom og å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Innsatsen mot fattigdom og for å bedre levekårene for vanskeligstilte omfatter tiltak og virkemidler på flere departementers ansvarsområder.

Sort/hvitt-bilde av to hender
Foto: Colourbox.com

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen

Sosiale tjenester

Kommunene skal gjennom forebyggende virksomhet, råd, veiledning, økonomisk stønad og sosiale tjenester arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Kommunene er gjennom sitt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom. 

Arbeids- og sosialdepartementet har overordnet ansvar for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Du kan lese mer om ordningen på NAVs nettsider.

Frivillig sektor

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører yter viktige bidrag til arbeidet for å hindre at mennesker faller utenfor sosiale arenaer. Her finner du informasjon om tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.