Fattigdom

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for koordinering av Regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom og å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Innsatsen mot fattigdom omfatter tiltak på flere departementers ansvarsområder.

I Regjeringens politiske plattform står det:

«Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er en god skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. Likevel vil det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen mener det er en viktig samfunnsoppgave å sikre at også disse får den hjelpen de trenger.»

«Regjeringen vil tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. Det innebærer blant annet å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier.»

Sosiale tjenester

Kommunene skal gjennom forebyggende virksomhet, råd, veiledning, økonomisk stønad og sosiale tjenester arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Kommunene er gjennom sitt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom.

Arbeids- og sosialdepartementet har overordnet ansvar for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Frivillig sektor

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører yter viktige bidrag til arbeidet for å hindre at mennesker faller utenfor sosiale arenaer. Regjeringen vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. Her finner du informasjon om tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og sosiale entreprentører.

Barnefattigdom

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer Regjeringens innsats mot barnefattigdom.

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning som har som formål å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Du kan lese mer om ordningen på NAVs nettsider.