Forsiden

Innsats mot fattigdom

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvar for koordinering av regjeringens arbeid mot fattigdom og å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Innsatsen mot fattigdom og for å bedre levekårene for vanskeligstilte omfatter tiltak og virkemidler på flere departementers ansvarsområder.

Sort/hvitt-bilde av to hender
Foto: Colourbox.com

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for å koordinere innenlandsk oppfølging av bærekraftsmål 1 om å utrydde alle former for fattigdom. Bærekraftsmål 1 blir fulgt opp nasjonalt gjennom den brede innsatsen for å redusere fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.

Sosiale tjenester

Kommunene skal gjennom forebyggende virksomhet, råd, veiledning, økonomisk stønad og andre sosiale tjenester arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Kommunene er gjennom sitt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har overordnet ansvar for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Du kan lese mer om ordningen på NAVs nettsider.

Frivillig sektor

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører yter viktige bidrag til arbeidet for å hindre at mennesker faller utenfor sosiale arenaer. 

Under ser du en oversikt over Arbeids- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

Tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du kan lese mer om de enkelte ordningene på NAVs nettsider. Her er en oversikt over de enkelte ordningene med lenker til mer informasjon.

Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Tilskudd til pensjonistorganisasjoner

Tilskudd til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere