Innsats mot fattigdom

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvar for koordinering av regjeringens arbeid mot fattigdom og å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Sort/hvitt-bilde av to hender
Foto: Colourbox.com

Innsatsen mot fattigdom og for å bedre levekårene for vanskeligstilte omfatter tiltak og virkemidler på flere departementers ansvarsområder.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for å koordinere innenlandsk oppfølging av  om å utrydde alle former for fattigdom. Bærekraftsmål 1 blir fulgt opp nasjonalt gjennom den brede innsatsen for å redusere fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.

Sosiale tjenester

Kommunene skal gjennom forebyggende virksomhet, råd, veiledning, økonomisk stønad og andre sosiale tjenester arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Kommunene er gjennom sitt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har overordnet ansvar for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Du kan lese mer om ordningen på NAVs nettsider.

Frivillig sektor

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører yter viktige bidrag til arbeidet for å hindre at mennesker faller utenfor sosiale arenaer. 

Under ser du en oversikt over Arbeids- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

Tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du kan lese mer om de enkelte ordningene på NAVs nettsider. Her er en oversikt over de enkelte ordningene med lenker til mer informasjon.