Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgiving og gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Bilde av NAV-logoen på vegg
Foto: Luca Kleve-Ruud / Samfoto / NTB scanpix

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.

Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad. Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold.

Hva bestemmer størrelsen på sosialhjelpen?

Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Sosialtjenesteloven gir ingen veiledning om det konkrete stønadsnivået.

Klagemuligheter

Vedtak om avslag eller innvilgning av økonomisk stønad kan påklages til Statsforvalteren i fylket.

Relevant regelverk

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Alle har rett på opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer, uavhengig av om vedkommende har rett på økonomisk stønad. Tilbudet om økonomisk rådgivning er lagt til NAV-kontoret i kommunene. Mange kommuner har egne gjeldsrådgivere.

Relevant regelverk

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet rundskriv til loven. Dette erstatter en rekke eldre rundskriv og brev.

Midlertidig botilbud

Den enkelte kommune har ansvar for å medvirke i arbeidet med å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Dette medvirkningsansvaret gir den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den som har et akutt boligbehov, følger det en forpliktelse for kommunen til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

Denne plikten gjelder kun i nødsituasjoner.
Vedtak om midlertidig botilbud kan påklages til statsforvalteren i fylket.

Relevant regelverk