Et bedre pensjonssystem med en styrket sosial profil

Regjeringen foreslår endringer i pensjonssystemet for å sikre at uføre og dem med lavest pensjonsopptjening får en god pensjon også i framtida. Forslagene er i tråd med konklusjonene fra Pensjonsutvalget.

– Folk skal ha trygghet for pensjonene sine, både nå og i framtida. Grepene vi foreslår er nødvendig for å sikre et mer rettferdig pensjonssystem, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om pensjon. Regjeringen foreslår økte aldersgrenser, bedre alderspensjon til uføre og bedre regulering av minstesatsene.

Disse tre hovedgrepene skal bidra til å sikre et mer bærekraftig og rettferdig pensjonssystem, og er i tråd med forslagene fra et politisk bredt sammensatt offentlig utvalg. Regjeringen har håp om at dette legger et godt grunnlag for et nytt bredt pensjonsforlik, som kan stå seg over tid.

I tillegg vil regjeringen nedsette et eget utvalg for å vurdere ulike løsninger for de som på grunn av ulike grunner ikke klarer å stå lenger i arbeid, de såkalte «sliterne».

Uføre sikres en bedre alderspensjon

Dagens pensjonsregler medfører at uføre vil sakke akterut, sammenliknet med folk i jobb. Dette vil regjeringen gjøre noe med.

Regjeringen foreslår at uføre får økt aldersgrensen for opptjening til alderspensjon fra 62 år til 65 år i ny opptjeningsmodell. Regjeringen foreslår videre at uføres alderspensjon skjermes for om lag 2/3 av den videre virkningen av levealdersjusteringen fra 1964-kullet.

– Regjeringen er opptatt av at uføres alderspensjon skal holde tritt med alderspensjonen til folk i jobb. Vi må sikre at de som ikke kan jobbe får en anstendig pensjon. Med endringene vi nå foreslår, kommer uføre vesentlig bedre ut enn med den opprinnelige pensjonsreformen, sier Brenna.

Vil regulere minsteytelsene med lønnsveksten

Regjeringen vil også etablere et nytt system for regulering av minsteytelsene, ved at minsteytelsene reguleres med lønnsveksten. Dette vil bety at minsteytelsene opprettholder sin verdi i forhold til det generelle lønnsnivået i samfunnet.

– Alle skal ha en pensjon å leve av. Vi må sikre at minstenivåene opprettholdes i verdi, også for framtiden mottakere. Dette er et viktig sosialt grep, sier Brenna.

Vi må jobbe lenger

Regjeringen foreslår å innføre en såkalt «normert pensjoneringsalder», der aldersgrensen på 67 år blir erstattet med en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker. Også den nedre aldersgrensen for uttak av alderspensjon skal følge økningen i levealder.

Det betyr at alderen hver og en av oss kan gå av med pensjon, vil endre seg med tiden.

– Hvis ikke vi gjør dette, vil dagens yrkesaktive kunne ta ut alderspensjon for tidlig og få en urimelig lav pensjon. På sikt vil ikke dette være bærekraftig. Derfor er regjeringen med i den brede enigheten om at vi må stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger, sier Brenna. 

Utvalg for å vurdere løsninger for «sliterne»

Regjeringen mener det er viktig for pensjonssystemets legitimitet og tillit at ikke enkelte grupper kommer systematisk dårligere ut fordi de ikke klarer å stå lenger i arbeid.   

Pensjonsutvalget kom ikke med en egen ordning for sliterne, ettersom helsetilstand og evnen til å fortsette i arbeid etter fylte 62 år varierer betydelig mellom folk. Utvalget mente det vil være vanskelig å avgrense gruppen «slitere» på en meningsfull måte.

Regjeringen vil derfor nedsette et eget utvalg som skal vurdere problemstillingen og komme med forslag til ulike løsninger for sliterne, inkludert en ordning i folketrygden.

– Vi skal sette oss sammen med partene i arbeidslivet, både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, og se på ulike løsninger sammen. Det viktigste er at folk skal ha trygghet inn i alderdommen, uansett helse og yrke, sier Brenna. 

Stortingsmeldingen blir tilgjengelig etter statsråd i dag, ca. klokken 12.30.

Fakta om stortingsmelding om pensjon

 • Regjeringen foreslår endringer i pensjonsregelverket. Endringene tar utgangspunkt i forslagene fra Pensjonsutvalgets flertall.
 • Hovedformålet med forslagene er å styrke den sosiale profilen i folketrygdens alderspensjon.
 • De sentrale forslagene er:
  • Aldersgrensene i folketrygden økes i takt med økningen i levealder for alle som er født i 1964 eller seinere.
  • Minstesatsene reguleres i takt med lønnsveksten. Alle pensjoner under utbetaling skal fortsatt reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.
  • Uføres alderspensjon skjermes for om lag to tredjedeler av virkningen av levealdersjusteringen for å holde tritt med arbeidsføres alderspensjonsnivå.
 • Regjeringen foreslår jevnlige evalueringer av pensjonsreformen og det nye pensjonssystemet.
 • Regjeringen vil jobbe videre med problemstillingene knyttet til sliterne, sammen med partene i arbeidslivet. Regjeringen vil nedsette et utvalg som skal vurdere ulike løsninger for sliterne, herunder en ordning i folketrygden.
 • Regjeringen inviterer til et bredt forlik om endringer i pensjonssystemet som kan stå seg over tid.
Statsråd Tonje Brenna under pressekonferansen om pensjonssystemet i Noreg
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna inviterte til pressekonferanse om oppfølginga av pensjonsutvalet si utgreiing, fredag 15. desember. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet