Pensjon

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon. Det finnes også en rekke andre pensjoner man kan ha krav på. Her er en oversikt over ulike pensjonsordninger.
 • Alderspensjon fra folketrygden

  Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjonen er å sikre den enkelte en rimelig inntekt i alderdommen.

 • Supplerende stønad

  Supplerende stønad har som mål å sikre en minsteinntekt for personer som har kort botid i Norge. Stønaden kan gis til personer over 67 år og uføre flyktninger, som får reduserte ytelser folketrygden på grunn av kort trygdetid.

 • Avtalefestet pensjon - AFP

  Fra 1. januar 2011 kan alderspensjonen fra folketrygden på visse vilkår tas ut fra 62 år. AFP-ordningen for ansatte i privat sektor ble lagt om fra samme tidspunkt, og er nå utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. For ansatte i offentlig sektor er AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62–66 år, men dette blir endret fra 2025.

 • Tjenestepensjoner

  Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, skal i prinsippet være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

 • Private pensjonsordninger

  Finansdepartementet har ansvar for reguleringen av private pensjonsordninger som omfattes av skattemessig gunstig behandling.

 • Særskilte pensjoner

  Informasjon om folketrygdens ytelser til gjenlevende ektefelle og barn, krigspensjon, operapensjonsloven, pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, pensjonsordningen for fiskere, pensjonstrygden for sjømenn og pensjonsordningen for sykepleiere.

 • Aldersgrensene i statlige stillinger og andre stillinger tilknyttet Statens pensjonskasse

  Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) gjelder stillingsforhold tilknyttet Statens pensjonskasse og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser ellers. Oversikt over gjeldende aldersgrenser er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.