Pensjon

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon. Det finnes også en rekke andre pensjoner man kan ha krav på. Her er en oversikt over ulike pensjonsordninger.
 • Alderspensjon fra folketrygden

  Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

 • Supplerende stønad

  Supplerende stønad har som formål å garantere en minsteinntekt for personer som har fylt 67 år og som har kort eller ingen botid, som gjør at de ikke har tilstrekkelige alderspensjonsrettigheter i folketrygden.

 • Avtalefestet pensjon - AFP

  Fra 1. januar 2011 kan alderspensjonen fra folketrygden tas ut fleksibelt fra 62 år. AFP-ordningen i privat sektor ble lagt om fra samme tidspunkt, og er nå utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. I offentlig sektor er derimot AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62–66 år.

 • Tjenestepensjoner

  Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, skal i prinsippet være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

 • Private pensjonsordninger

  Finansdepartementet har ansvar for reguleringen av private pensjonsordninger som omfattes av skattemessig gunstig behandling.

 • Særskilte pensjoner

  Informasjon om ytelse til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, krigspensjon, operapensjonsloven, pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, pensjonsordningen for fiskere, pensjonstrygden for sjømenn og pensjonsordningen for sykepleiere.

 • Aldersgrensene i statlige stillinger og andre stillinger tilknyttet Statens pensjonskasse

  Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) gjelder stillingsforhold tilknyttet Statens pensjonskasse og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser ellers. Oversikt over gjeldende aldersgrenser er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Bedre sikkerhetsnett for enslige videreføres i ny folketrygd

  Prinsippet om ulik minstesikring (minstepensjon) i folketrygden for enslige og gifte/samboere videreføres i den nye folketrygden, som fases inn fra 1954-årgangen. At enslige får noe høyere minstesikring skyldes at det er dyrere å bo alene enn sammen.