Avtalefestet pensjon - AFP

Fra 1. januar 2011 kan alderspensjonen fra folketrygden på visse vilkår tas ut fra 62 år. AFP-ordningen for ansatte i privat sektor ble lagt om fra samme tidspunkt, og er nå utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. For ansatte i offentlig sektor er AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62–66 år, men dette blir endret fra 2025.

AFP i privat sektor

Partene i arbeidslivet i privat sektor inngikk i forbindelse med lønnsoppgjøret 2008 avtale om en ny AFP tilpasset pensjonsreformen. I februar 2010 vedtok Stortinget å lovfeste AFP-avtalene fra lønnsoppgjøret i privat sektor (den såkalte AFP-tilskottsloven (Lovdata). 

AFP for ansatte i privat sektor er utformet som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, og kan tidligst tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere jo senere den tas ut, og den kan i likhet med folketrygdens alderspensjon kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

Beregn din pensjon

Du kan beregne hva AFP vil utgjøre ved ulike uttakstidspunkt ved hjelp av NAVs nettjeneste Din pensjon. Beregningen gjøres på bakgrunn av din registrerte pensjonsopptjening.

Les mer

AFP i offentlig sektor

For ansatte i offentlig sektor er AFP beholdt som en tidligpensjonsordning for personer i alderen 62 til og med 66 år. Pensjonen prøves mot arbeidsinntekt som pensjonsmottakeren har ved siden av pensjonen. Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kan ikke i tillegg ta ut AFP i offentlig sektor. 

Fra 2025 er det besluttet at AFP for ansatte i offentlig sektor skal legges om til å bli en ordning som yter et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, etter møter fra AFP-ordningen for ansatte i privat sektor.

Les mer