Avtalefestet pensjon - AFP

Fra 1. januar 2011 kan alderspensjonen fra folketrygden tas ut fleksibelt fra 62 år. AFP-ordningen i privat sektor ble lagt om fra samme tidspunkt, og er nå utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. I offentlig sektor er derimot AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62–66 år.

Bilde av et eldre par som snakker sammen.
Foto: Colourbox

AFP i privat sektor

Partene i arbeidslivet i privat sektor inngikk i lønnsoppgjøret 2008 avtale om en ny AFP tilpasset pensjonsreformen. I februar 2010 vedtok Stortinget å lovfeste AFP-avtalene fra lønnsoppgjøret i privat sektor (den såkalte AFP-tilskottsloven (Lovdata). 

Ny AFP er utformet som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, og kan tidligst tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere jo senere den tas ut, og ny AFP i privat sektor kan i likhet med folketrygdens alderspensjon kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

Ny AFP gjelder alle som er født i 1944 eller senere og som tar ut AFP i 2011 eller senere. For personer som har tatt ut AFP før 2011 gjelder de gamle reglene fram til de går over på alderspensjon ved 67 år.  

Beregn din pensjon

Du kan beregne hva ny AFP vil utgjøre ved ulike uttakstidspunkt ved hjelp av NAVs nettjeneste Din pensjon. Beregningen gjøres på bakgrunn av din registrerte pensjonsopptjening.

Les mer

AFP i offentlig sektor

I lønnsoppgjøret i 2009 ble partene i offentlig sektor enige om i det alt vesentlige å videreføre regelverket for AFP i offentlig sektor etter 2011, herunder reglene om avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt. Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kan ikke i tillegg ta ut AFP i offentlig sektor. 

Les mer