Pensjon

Særskilte pensjoner

En oversikt over andre typer pensjoner

Informasjon om folketrygdens ytelser til gjenlevende ektefelle og barn, krigspensjon, operapensjonsloven, pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, pensjonsordningen for fiskere, pensjonstrygden for sjømenn og pensjonsordningen for sykepleiere.

Ytelse til gjenlevende ektefelle

En gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer kan få etterlattepensjon dersom:

  1. ekteskapet, partnerskapet eller samboerskapet har vart i fem år
  2. den gjenlevende har eller har hatt barn med den avdøde         
  3. den gjenlevende har omsorg for den avdødes barn, og ekteskapet(eventuelt partnerskapet eller samboerskapet) og omsorgsperioden etter dødsfallet samlet utgjør minst fem år.

Mer informasjon på Navs nettsider om ytelser til gjenlevende ektefeller.

Barnepensjon

Til barn under 18 år ytes det barnepensjon dersom den ene eller begge foreldrene er døde. Det er et vilkår at den avdøde forelderen var medlem i folketrygden i minst fem år før dødsfallet.

Mer informasjon finner du på Navs nettsider om barnepensjon.

Krigspensjon

Krigspensjon ytes til personer som har fått nedsatt arbeidsevne på grunn av skader som følge av krigen 1939-45.

Mer informasjon finner du på Navs nettsider om krigspensjon.

Operapensjonsloven

Operapensjonsloven gjelder ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballet. Loven gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, men med enkelte særlige vilkår. Aldersgrensen for når stillingsforholdet opphører på grunn av alder, er 41 år for ballettdansere, 52 år for sangsolister og 56 år for korsangere. Kravene for å oppnå full opptjeningstid for den som står i stilling ved pensjonering, er henholdsvis 20 år for ballettdansere og 23 år for sangsolister og korsangere.

Loven finner du her (Lovdata).  

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Fra 2012 tjener alle stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer opp tjenestepensjonen i en pensjonsbeholdning der alle år på Stortinget eller i regjeringen teller med. Jo større pensjonsbeholdningen er, dess høyere blir pensjonen. Alderspensjonen i den nye ordningen er basert på samme prinsipp som ny alderspensjon fra folketrygden.

Statens pensjonskasse administrerer den lovfestede pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Les mer om ordningen på SPKs nettsider. 

Pensjonstrygden for fiskere

Pensjonstrygden for fiskere er en pliktig tidligpensjonsordning som yter pensjon i alderen 60 til 67 år for alle som har fiske og fangst som hovedyrke. Ordningen er statsgarantert. Den administreres av Garantikassen for fiskere.

Mer informasjon finner du på Garantikassen for fiskere sine nettsider.

Maritim pensjonskasse (MPK)

Maritim pensjonskasse (MPK) er en pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på skip. Ordningen er statsgarantert. Den forvaltes av Pensjonstrygden for sjømenn (PTS).

Mer informasjon finner du på MPKs nettsider

Pensjonsordningen for sykepleiere

Pensjonsordningen for sykepleiere er en profesjonsbasert tjenestepensjonsordning for offentlig godkjente sykepleiere. Ordningen forvaltes av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Mer informasjon finner du på KLPs nettsider.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet mv.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet en profesjonsbasert tjenestepensjonsordning for alle apotekere og fast ansatte i apotek. Ordningen administreres av Statens pensjonskasse.

Mer informasjon finner du på SPKs nettsider.