Supplerende stønad

Supplerende stønad har som mål å sikre en minsteinntekt for personer som har kort botid i Norge. Stønaden kan gis til personer over 67 år og uføre flyktninger, som får reduserte ytelser folketrygden på grunn av kort trygdetid.

Ordningen sikrer en samlet inntekt tilsvarende folketrygdens nivå for garantipensjon og minste årlige ytelse for uføretrygd. Stønaden er behovsprøvd mot all inntekt og formue, også for eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner. 

Mottakere av stønaden må være bosatt i Norge og ytelsen eksporteres ikke til personer bosatt i utlandet. Det er tillatt med utenlandsopphold på inntil 90 dager i løpet av hver stønadsperiode. For å sikre at vilkårene blir fulgt må søknader om stønad fremsettes ved personlig oppmøte. EØS-avtalens bestemmelser om trygd får ikke full virkning for stønaden, og den kan unntas fra eksport også innenfor EØS.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om supplerende stønad for personer med kort botid i Norge på Navs nettsider.

Loven finner du her (Lovdata)