Supplerende stønad

Supplerende stønad har som formål å garantere en minsteinntekt for personer som har fylt 67 år og som har kort eller ingen botid, som gjør at de ikke har tilstrekkelige alderspensjonsrettigheter i folketrygden.

Supplerende stønad er regulert i lov 29. april 2005 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, og er ikke en folketrygdytelse. 

Det stilles ingen krav om ventetid eller opptjent trygdetid for rett til ytelsen. Mottakere må fremme ny søknad hvert år ved personlig fremmøte hos Arbeids- og velferdsetaten. 

Ordningen garanterer en samlet inntekt på et nivå tilsvarende folketrygdens minste pensjonsnivå. Det gis imidlertid ikke forsørgingstillegg for ektefelle eller barn. Ordningen kan supplere eller erstatte alderspensjon fra folketrygden. Stønaden er behovsprøvd og all inntekt fra Norge og utlandet blir regnet med. Inntekten til eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner blir også regnet med. Stønaden blir også behovsprøvd mot formue. 

Det kreves at mottakere av supplerende stønad er bosatt i Norge og ytelsen eksporteres således ikke til personer bosatt i utlandet. Ordningen tillater imidlertid at mottakere av stønaden i løpet av en tolvmåneders stønadsperiode oppholder seg i utlandet i totalt inntil 90 dager. Videre må mottakerne av supplerende stønad møte frem personlig hos Arbeids- og velferdsetaten to ganger i året, blant annet for å dokumentere at de ikke har hatt opphold i utlandet ut over det tillatte.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om supplerende stønad for personer med kort botid i Norge på NAVs nettsider.