Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler

Ved statlige universiteter og høyskoler har styrene normalt 11 medlemmer. Både de ansatte og studentene velger en del av styrets medlemmer. Departementet oppnevner fire av styremedlemmene.

Departementet oppnevner to av styremedlemmene ved Samisk høgskole, mens Sametinget også oppnevner to medlemmer.

En institusjon bestemmer selv om den skal ha valgt rektor som også er styrets leder, eller styreleder oppnevnt av departementet og ansatt rektor. 

Styret er et kollegialt organ. Det innebærer at selv om styremedlemmene er rekruttert på forskjellig grunnlag, så har alle medlemmene likt ansvar for å treffe beslutninger til beste for institusjonen samlet sett.

Departementet har utarbeidet en veileder for styrets arbeid.

Les veilederen "Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler"