Rammeplaner for høyere utdanning

Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Rammeplanene er forskrifter til loven.

På denne siden finner du alle rammeplaner som er gjeldende for studier innen høyere utdanning i dag, samt tidligere, ikke lenger gyldige rammeplaner.

Når det kommer en ny rammeplan for en utdanning, vil den gamle være gyldig i en viss periode, dette er for at personer som er i utdanningsløp skal kunne fullføre det løpet de har startet på.  Det vil derfor være overlapping av gyldighetsperiodene til noen gyldige rammeplaner for samme utdanning. Gyldigheten til foregående rammeplan er beskrevet i siste paragraf i den etterfølgende.

Rammeplanene er listet opp per utdanningstype. Først grunnutdanningene, deretter videreutdanninger som det finnes rammeplaner for.

For noen rammeplaner er det utarbeidet tilhørende rundskriv eller orienteringsskriv. Dette er presiseringer fra departementet til berørte parter, om tolkninger av forskrifter.  Du finner dem direkte under den forskriften/de forskriftene de gjelder for.

For lærerutdanningene har UHR-Lærerutdanning utarbeidet nasjonale retningslinjer.

Helse- og sosialfagutdanninger
Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide forskrifter om nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Les mer om arbeidet her.

Om tidligere rammeplaner
Under overskriften Tidligere rammeplaner (ikke lenger gyldige) finnes versjoner av rammeplaner som det ikke lenger tas opp studenter til. Disse kan være aktuelle for studenter som kommer tilbake etter studieavbrudd, for søknader om innpasning av fag i ny utdanning og liknende, eller være av historisk interesse.

Noen av rammeplanene er oversatt til engelsk.

Gjeldende rammeplaner for høyere utdanninger

Grunnutdanning

Lærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

  • Barnehagelærerutdanning
    Gjelder for alle studenter fra og med opptaket 2013. Det var tillatt å ta opp studenter etter denne fra 2012.

Engelsk versjon: National Curriculum Regulations for Kindergarten Teacher Education (denne er ikke oppdatert med endringene som ble gjort i desember 2022) Gjelder fra og med opptaket 2013.

 Grunnskolelærerutdanning

Lektorutdanning og PPU for allmenne fag

Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag

Lærerutdanning for yrkesfag

Helse- og sosialfagutdanninger

Institusjonene må følge forskriftene som del av nytt styringssystem fra studieåret 2020-2021.

Fra studieåret 2024 må institusjoner som tilbyr samisk sykepleierutdanning følge forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Institusjonene må følge forskriftene som del av nytt styringssystem fra studieåret 2021-2022.

 

Ingeniørutdanning

Annet

 Master- og videreutdanning

 Helse- og sosialfagutdanning

Fra 2022 må følgende utdanninger følge nasjonale retningslinjer

Fra 2023 skal alle institusjoner som tilbyr anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleierutdanning følge nye nasjonale retningslinjer for utdanningene:

Fra 2023 skal alle institusjoner som tilbyr helsesykepleierutdanning følge ny nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning som vil erstatte dagens rammeplan. 

Fra 2024 skal alle institusjoner som tilbyr masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet følge nasjonal retningslinje for utdanningen. 

Fra 2024 skal alle institusjoner som tilbyr tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid følge ny nasjonal retningslinje for utdanningen.  Denne retningslinjen vil erstatte dagens rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

Fra 2025 skal alle institusjoner som tilbyr jordmorutdanning følge ny nasjonal retningslinje for jordmorutdanning som vil erstatte dagens rammeplan. 

Tidligere rammeplaner (ikke lenger gyldige)

Grunnutdanning

Lærerutdanning

Helse- og sosialfag

Rammeplaner for studenter som startet utdanningen før 2020

 Rammeplaner for studenter som startet utdanningen før 2023