Rammeplan for videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive, og matematikkopplæring — 30 studiepoeng

Rammeplan for videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive, og matematikkopplæring – 30 studiepoeng

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 28.02.05
Saksnr. 200306372

Formål og egenart

Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (30 studiepoeng) bygger på fullført førskolelærerutdanning. Gjennom studiet skal studentene også tilegne seg kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. Studentene skal særlig styrke sitt faglige og didaktiske grunnlag for å kunne gjennomføre god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring i 1. til 4. klasse.

Arbeid med fagene norsk og matematikk skal bygge videre på førskolelærernes tidligere utdanning. Studiet skal vektlegge de grunnleggende ferdigheter i grunnskolen og hvordan de kan inngå i ulike fag. Det skal gi innsikt i ulike opplæringsprogrammer, arbeidsformer og læremidler, bl.a. i bruk av IKT i opplæringen. De didaktiske perspektivene skal også eksemplifiseres og konkretiseres slik at både tverrfaglig- og temabasert arbeid og utforskende og skapende aktiviteter inngår. Overordnet perspektiv i studiet er utfordringer knyttet til likeverdig og tilpasset opplæring for alle, uavhengig av kjønn, individuelle forutsetninger og kulturell bakgrunn.

Oppbygging og organisering

Førskolelærere med 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på 1. – 4. klassetrinn kan tilsettes som lærere på disse trinnene i grunnskolen. Denne rammeplanen dekker halvparten av dette kravet. Studiet kan organiseres som en egen studieenhet eller inngå som en del av en studieenhet på 60 studiepoeng som den enkelte lærerutdanningsinstitusjon utvikler. I tillegg til det som inngår i denne rammeplanen bør førskolelæreren ta studier i ett eller to sentrale skolefag som er didaktisk innrettet mot de første klassetrinnene i skolen.

Målområder

Arbeidet med målområdene skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeid på 1. – 4. klassetrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt.

Faglig og didaktisk kunnskap

Studentene skal:

 • ha nødvendige fagkunnskaper i norsk og matematikk
 • ha god innsikt i og kunne analysere læreplaner og kunne vurdere de rammer og muligheter som ligger i lov, forskrift, planverk og nasjonale vurderingssystemer
 • kunne analysere og vurdere skolen som en lærende organisasjon ut fra ulike perspektiv og være i stand til å gå inn i samarbeid om skolens virksomhet og kvalitetsutvikling
 • kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra ulike perspektiv og utvikle sin egen yrkesrolle og yrkesidentitet i forhold til dette
 • ha kunnskap om og innsikt i hvordan sosial kompetanse utvikles hos barn, og bruke dette i arbeidet med å skape et inkluderende miljø, fritt for mobbing og rasisme
 • ha god innsikt i teorier og ulike arbeidsmetoder som er viktige for at barn kan utvikle språklig og matematisk bevissthet og grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning, utrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy
 • kunne skaffe seg innsikt i elevenes kompetanse i matematikk, norsk og andre fag ved å observere barns lek, estetiske uttrykk, samtaler og tidlige skriving, lesing og regning
 • kunne forstå og bidra til å utvikle enkeltelevers og elevgruppers læringsstrategier i lys av ulike teorier og perspektiver

Å være lærer i 1. til 4. klasse

Studentene skal:

 • kunne gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring i norsk og matematikk for de yngste elvene i tråd med målene i gjeldende læreplan, slik at hver enkelt elev får utfordringer og muligheter til meningsfylt arbeid gjennom aktiv deltakelse
 • kunne vurdere ulike arbeidsmåter og gjennomføre en faglig forankret og variert opplæring i den forberedende, den første og den videre skrive-, lese- og matematikkopplæringen
 • være bevisst om spesielle utfordringer knyttet til skolestart og skolegang for flerspråklige elever, og kunne handle aktivt og systematisk i forhold til slike utfordringer
 • kunne anvende kunnskaper om barns begreps- og skriftspråksutvikling til å gi støtte og respons ut fra enkeltelevens nivå, forebygge lese-, skrive- og matematikkvansker og til å fange opp elever med ulike utviklingsforløp og kunne vurdere om noen har behov for spesielt tilrettelagte opplæringsprogrammer
 • kunne ta vare på barns motivasjon for undring, utforsking og læring, blant annet gjennom å ta i bruk ulike læringsarenaer og læringsstrategier og variert materiell
 • kunne stimulere elevenes leselyst og leseglede og interesse for matematikkaktiviteter
 • ha tilstrekkelig gode fagkunnskaper og kunne se sammenhenger mellom fag og hvordan tverrfaglig arbeid kan berike ulike fagområder
 • kunne analysere, vurdere kvaliteten på og bruke skjønnlitteratur, læremidler og annet materiell
 • ha innsikt i og kunne vurdere kartleggingsprøver og andre observasjons- og vurderingsmåter, og bruke denne innsikten sammen med faglig og didaktisk kunnskap til å gi alle elever tilpasset opplæring i norsk og matematikk

Samhandling og refleksjon

Studentene skal:

 • kunne se enkeltelevene og samhandle med og lede elevgrupper på måter som fremmer elevenes selvtillit, mestring og læring, og kunne reflektere over og utvikle eget samspill med elevene
 • kunne samarbeide med og legge til rette for gode overganger mellom barnehagen og skolen
 • kunne samarbeide med foresatte, kolleger i skole og SFO og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø, på en slik måte at det gagner både enkeltelevens og elevgruppas faglige og sosiale læring
 • være bevisst yrkesetiske dilemmaer en kan stå overfor som lærer i skolen, og være i stand til å gjøre reflekterte valg
 • kunne gjøre bruk av og ha et reflektert forhold til IKT som arbeidsredskap og kommunikasjons- og læringsmedium både for elever og lærere

Praksis

I løpet av studiet skal studentene ha tilsvarende 4 uker veiledet praksis i 1. til 4. klasse.