Rundskriv F-06-16 Forskrifter om rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7 og trinn 5–10 – rundskriv med merknader, og engelsk oversettelse

Departementet fastsatte 7. juni 2016 forskrifter om rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7 (GLU 1–7) og trinn 5–10 (GLU 5–10). Hjemmel for begge forskriftene er lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.

I dette rundskrivet redegjøres nærmere for innholdet i begge forskrifter, med merknader til de enkelte bestemmelsene. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene utarbeides av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning, og er ikke vedlagt rundskrivet.

Rundskriv F-06-16

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 - engelsk oversettelse

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 - engelsk oversettelse