Statistikk om høyere utdanning

Lenkene nedenfor viser til sentrale kilder for statistikk om høyere utdanning.

Nasjonal statistikk

Utdanningsstatistikk om høyere utdanning finnes hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

DBH er et oppdragsprosjekt som Norsk senter for forskningsdata (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. DBH inneholder data om organisasjon, studietilbud, studenter, ansatte, økonomi og areal fra alle universiteter og høyskoler i Norge.

Samordna opptak (SO) er et service- og informasjonsorgan for samordning av opptak til høyere utdanning. SO har statistikk om søker- og opptakstall.

NOKUT har hvert år siden 2013 gjennomført en spørreundersøkelse blant andreårsstudenter på alle bachelor- og masterprogrammer i Norge. Studentenes vurderinger av ulike sider ved studiene og studenthverdagen offentliggjøres i Studiebarometeret.

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har siden 1972 utført undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet.(Kandidatundersøkelsen).

Norske studenter i utlandet: Lånekassen.

Doktorgradsstatistikk hos NIFU.

NIFU har total FoU-statistikk for Norge og dessuten også en del internasjonal FoU-statistikk.

Internasjonal statistikk

OECDs statistikkside, med statistikk om bl. a. utdanning, forskning og teknologi.

OECD-publikasjonen Education at a Glance

EU har et eget statistikkbyrå, Eurostat.

CORDIS er EU-kommisjonens database for spredning av informasjon om EUs FoU-programmer og -prosjekter.

EURYDICE er et utdanningsnettverk under Socrates-programmet for EU-landene, EØS/EFTA-landene og søkerlandene. Nettverket utarbeider publikasjoner av ulike genre, deriblant komparative studier, glossarer og oversiktsstudier.

UNESCOs statistikkside, med informasjon om bl.a status for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål.

De nordiske landene: