Nasjonalbudsjettet 2024: Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene for Nasjonalbudsjettet 2024 (regjeringen Støre).

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Meld. St. 1 Nasjonalbudsjettet.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken  Html Excel
Kapittel 5. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser Html Excel
Kapittel 6. Fordeling og ulikhet Html Excel
Kapittel 7. Forvaltningen av Statens pensjonsfond Html Excel
Vedlegg 1. Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse Html Excel