Statsbudsjettet 2024

Øker satsingen på energieffektivisering

For å styrke arbeidet med energieffektivisering foreslår regjeringen betydelig økte bevilgninger i 2024. Bevilgningene er en del av regjeringens nylig fremlagte handlingsplan for energieffektivisering.

– Vi har store ambisjoner for videreutvikling av industrien og elektrifisering av samfunnet.  Da trenger vi mer kraft, mer nett og at vi bruker krafta vår mer effektivt. Energieffektivisering bidrar til reduserte kostnader både for storsamfunnet og for den enkelte strømforbrukeren, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 180 millioner kroner for å styrke Enovas innsats for mer effektiv energibruk og et mer fleksibelt energisystem. Det legges også opp til å videreføre og øke Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale bygg til 300 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen at bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken økes med til sammen 15 millioner kroner for å styrke arbeidet med energieffektivisering.

– Det er betydelig potensial for mer effektiv energibruk i alle deler av økonomien. Med tiltakene i handlingsplanen og satsingen i budsjettet for 2024, vil regjeringen bidra til å utløse mer av dette potensialet, sier Aasland.

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering setter en retning for hvordan myndighetene skal jobbe mer helhetlig i tida som kommer. Blant annet vil det settes krav til energikartlegging for store forbrukere, energimerkeordningen skal forbedres og regjeringen vil gjennomgå byggteknisk forskrift. Regjeringen vil også videreutvikle informasjonsvirkemidlene.

Økt støtte til Husbankens tilskuddsordning

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale bygg. Ordningen bidrar til å forbedre tilstanden til den kommunale boligmassen, og til at husholdninger med lavere inntekter også kan få mer energieffektive boliger. Det har vært stor etterspørsel etter tilskudd under ordningen, og potensialet i ordningen vurderes fremdeles å være stort.

Økt støtte til Enova

I februar 2023 presiserte regjeringen Enovas mandat knyttet til energi. Enova har blant annet lansert en ny ordning for energioppgradering av flerbolighus og yrkesbygg og økt innsatsen rettet mot energitiltak hos husholdninger. Den foreslåtte økningen i bevilgningen på 2024-budsjettet vil gjøre det mulig for Enova å styrke innsatsen ytterligere.

– Når vi kutter utslipp og omstiller samfunnet vårt får vi et økende behov for mer kraft og elektrisitet. Det fine med å energieffektivisere er at strømmen vi sparer raskt kan brukes annerledes og mer effektivt. Effektiv energibruk er avgjørende for å få til raske utslippskutt, samtidig som det reduserer behovet for å bygge ny kraft i urørt natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.  

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til NVE, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og Husbanken med til sammen 15 millioner kroner. I handlingsplanen for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi tydeliggjør regjeringen NVEs rolle innenfor energieffektivisering. NVE skal blant annet styrke kunnskapsgrunnlaget om energibruk i ulike sektorer, og arbeide for å øke kvaliteten i data og analyser om energibruk i samarbeid med SSB og andre. DiBK vil få i oppdrag å gjennomgå energikravene i byggteknisk forskrift og relevante krav i byggesaksforskriften.

Les mer: Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi