Statsbudsjettet 2024

220 millionar meir til NVEs arbeid med flaum og skred

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt arbeid med førebygging av flaum- og skredskader med 220 millionar kroner.

– Ekstremvêret «Hans» førte til store skadar på hus og viktig infrastruktur. Det førte også til skadar i vassdrag og på flaumsikringsanlegg. Regjeringa foreslår derfor å auke løyvinga til NVE sitt arbeid i etterkant av ekstremvêret, slik at ytterlegare skadar kan reduserast, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Av den foreslåtte auken skal 150 millionar kroner gå til krise- og hastetiltak i vassdraga etter ekstremvêret «Hans», mens 70 millionar kroner går til styrking av NVE sitt ordinære arbeid med førebygging. 

– NVE sitt langsiktige arbeid med farekartlegging, sikringstiltak og varsling var viktig for å redusere skadeomfanget etter ekstremvêret «Hans». Vi må førebu oss på meir ekstremvêr i åra framover. Regjeringa vil derfor styrkje kapasiteten i NVE og auke farten i førebyggingsarbeidet, seier Aasland.

NVE sitt arbeid med flaum og skred blir dekka over Olje- og energidepartementet sitt budsjett. I etterkant av ekstremvêr og andre naturkatastrofar bidreg staten på fleire andre område, som samferdsel, landbruk og støtte til kommunar.

Her finn du ei oversikt over økonomiske støtteordningar ved ekstremvêr som Hans: