Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forbrukervern og finansielle tjenester

Forbrukere har et særlig rettslig vern ved inngåelse av avtaler med finansinstitusjoner.

Finansavtaleloven inneholder detaljerte krav til avtaler om ulike finansielle tjenester som ikke kan fravikes til skade for forbrukeren. Finansavtaleloven ligger under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Lovreglene som gjelder finansinstitusjonens virksomhet og organisering generelt ligger under Finansdepartementets ansvarsområde. Dette regelverket bidrar bl.a. til at finansinstitusjonene er solide og underlagt tilsyn. Finanstilsynet skal bl.a. se til at institusjonene under tilsyn i sin virksomhet ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter.

Finansportalen

Finansportalen.no er en offentlig, internettbasert informasjonsløsning som samler og sammenlikner informasjon om finansielle tjenester til forbrukere, stiftet etter initiativ fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet. Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og har som overordnet mål å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen gir en oversikt over bank-, investerings- og forsikringstjenester. Gjennom portalen kan forbrukere sammenlikne priser på enkelte finansielle tjenester, bl.a. lån og skadeforsikring og pengeoverføringer til utlandet. Finansportalen tilbyr også et system for bytte av bank.

Finansklagenemda

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenomrettslig tvisteløsningsorgan som er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Finansklagenemnda behandler tvister som oppstår mellom finansselskap  og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning er personlig tilråding til en kunde på initiativ fra kunden eller et verdipapirforetak om transaksjoner med finansielle instrumenter. Investeringsrådgiving er en konsesjonspliktig tjeneste som blir regulert av verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Verdipapirforetak som tilbyr investeringsrådgiving skal organisere virksomheten slik at faren for interessekonflikter mellom foretaket og kundene blir minst mulig. Dette vil blant annet si at investeringsrådgivere ikke kan ha en lønn som er direkte knyttet til hva slags produkt kunden investerer i, eller om kunden velger å investere eller ikke.

Til toppen