Endringer i reglene om pilar 2-krav og renterisiko i banker

Finansdepartementet har i dag vedtatt nye forskriftsregler om de bankspesifikke tilleggskravene til kapital (pilar 2-krav) og om kapitalkravene for renterisiko utenfor handelsporteføljen. I tillegg har departementet sendt på høring et forslag om å oppheve det generelle likviditetskravet (LCR) i signifikant valuta.

Endring av forskriftens tittel

Det europeiske kapitalkravsregelverket for banker mv. består av kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD), og er gjennomført i Norge i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften). Departementet har i dag endret forskriftens tittel og korttittel for å reflektere at forskriften er og vil bli endret i takt med endringer i det europeiske kapitalkravsregelverket. Ny tittel er «forskrift om kapitalkrav og gjennomføring av CRR/CRD-regelverket (CRR/CRD-forskriften)». Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2024.

Nærmere regulering av pilar 2-prosessen

En viktig del av soliditetsreguleringen av finansforetakene er foretaksspesifikke tilleggskrav til kapital (pilar 2-krav), basert Finanstilsynets vurdering av foretakenes samlede risikonivå og kapitalbehov (SREP-vurdering). Pilar 2-krav fastsettes av Finanstilsynet. Dagens forskriftsendringer gir nærmere regler om vilkår for pilar 2-kravene og om Finanstilsynets forventning til såkalt kapitalkravsmargin. De nye bestemmelsene er basert på kapitalkravsdirektivet artikkel 104a og 104b, og følger opp en høring som ble avsluttet 17. april 2023.

Den nye bestemmelsen i CRR/CRD-forskriften § 46 gir regler om hvilke foretaksspesifikke forhold som kan inngå i begrunnelsen for kapitalkrav i pilar 2, samt regler om hvordan kapitalkrav i pilar 2 skal oppfylles. Foretakenes størrelse og kompleksitet er utgangspunkt for hyppigheten på SREP-vurderingene og fastsettelsen av pilar 2-krav, jf. Finanstilsynets rundskriv 3/2022. Det fremgår av rundskrivet at Finanstilsynet også ser hen til «foretakets forretningsmodell og type virksomhet, samt risikoeksponering», og «andre forhold, for eksempel om foretaket er nyetablert eller har vært gjennom strukturelle endringer (fusjon mv.).» I forskriften § 46 annet ledd er det lagt opp til at Finanstilsynet kan bestemme at pilar 2-krav skal gjelde «midlertidig eller inntil nærmere angitte vilkår er oppfylt». Det innebærer at pilar 2-kravet kan lempes eller forhøyes i tiden mellom to SREP-vurderinger, dersom det i denne perioden skjer endringer i risikoen foretaket er utsatt for.

Den nye bestemmelsen i CRR/CRD-forskriften § 47 krever at foretaket skal ha en margin til det samlede kapitalkravet (kapitalkravsmargin) som er tilstrekkelig til å dekke alle risikoer som foretaket er eksponert for, og som sikrer at den ansvarlige kapitalen kan dekke potensielle tap som følger av stresscenarioer. Finanstilsynet skal vurdere det foretaksvurderte behovet for kapitalkravsmargin, og meddele foretaket om tilsynet forventer at foretaket opererer med den foretaksvurderte kapitalkravsmarginen eller en høyere kapitalkravsmargin.

Brudd på den tilsynsforventede kapitalkravsmarginen har ikke noen umiddelbare rettslige følger for foretaket, og Finanstilsynets meddelelse om forventet kapitalkravsmargin er ikke et enkeltvedtak. Det følger imidlertid av forskriften § 46 første ledd bokstav e at Finanstilsynet kan pålegge foretaket et høyere pilar 2-krav dersom det gjentatte ganger har unnlatt å etablere eller opprettholde en tilstrekkelig margin til kapitalkravene. Pilar 2-krav gis alltid som enkeltvedtak, og Finanstilsynets meddelelse om forventet kapitalkravsmargin skal anses som et forhåndsvarsel om mulig vedtak om pilar 2-krav, jf. forvaltningsloven § 16. Dersom et foretak gjentatte ganger unnlater å følge den tilsynsforventede kapitalkravsmarginen, vil en eventuell klagebehandling over et pilar 2-krav som er begrunnet med slik unnlatelse, omfatte en vurdering av om det var grunnlag for den tilsynsforventede kapitalkravsmarginen. På denne måten sikres foretakene rett til begrunnelse og kontradiksjon rundt den tilsynsforventede kapitalkravsmarginen.

Finanstilsynet har i dag som praksis å offentliggjøre pilar 2-krav og tilsynsforventet kapitalkravsmargin på sine nettsider, i tråd med offentleglova og tilhørende forskrifter. I høringen ønsket flere høringsinstanser at Finanstilsynet viderefører dagens praksis. Departementet har ikke funnet grunn til å gi utfyllende regler om offentliggjøring, men deler høringsinstansenes syn om at Finanstilsynets offentliggjøring bidrar til transparens om bankenes vilkår.

Regulering av kapitalkrav for renterisiko utenfor handelsporteføljen

Dagens vedtak omfatter også en ny § 36a i CRR/CRD-forskriften om styring og kontroll med renterisiko for aktiviteter utenfor handelsporteføljen. Paragrafen gjennomfører artikkel 84 kapitalkravsdirektivet. Bestemmelsen gir regler om hvordan bankene skal vurdere renterisiko utenfor handelsporteføljen (dvs. risikoen ulike rentescenarioer innebærer for bl.a. utlån, innlån, utstedte instrumenter og obligasjoner som ikke er plassert i handelsporteføljen). Den gir også Finanstilsynet adgang til å pålegge foretakene å benytte standardmetoden hvis foretakets eget system for styring og kontroll ikke er tilfredsstillende, eller hvis bruk av forenklet standardmetode ikke beregner foretakets risiko på en tilfredsstillende måte.

Et utkast til den nye bestemmelsen var på høring med frist 1. juni 2023, og det fremkom ikke vesentlige innvendinger mot forslaget.

Høring om å oppheve likviditetskrav (LCR) i signifikant valuta

Departementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynets om å oppheve CRR/CRD-forskriftens bestemmelser om likviditetskrav (LCR) i signifikant valuta. Forslaget er begrunnet med at endringer i EU/EØS-regelverket stiller krav om mer foretaksspesifikke vurderinger enn det de norske forskriftsreglene legger opp til. I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at CRR/CRD-forskriften § 1 annet ledd og § 11 oppheves, og at vurderingen av likviditetskrav for det enkelte foretak i stedet blir en del av SREP-prosessen. Høringsfristen er satt til 2. september 2024.