Høringsbrev - likviditetskravet (LCR) i signifikant valuta - forslag om opphevelse av CRR/CRD IV-forskriften § 11 mv.

Finansdepartementet sender med dette på Høringsbrev - likviditetskravet (LCR) i signifikant valuta - forslag om opphevelse av CRR/CRD IV-forskriften § 11 mv.

Status: På høring

Høringsfrist: 02.09.2024

Vår ref.: 24/3533

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag om å oppheve enkelte bestemmelser om likviditetskrav i signifikant valuta i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

Forslaget er begrunnet med at endringer i EU/EØS-regelverket stiller krav om mer foretaksspesifikke vurderinger enn det de norske forskriftsreglene legger opp til.

CRR/CRD IV-forskriften § 11 inneholder i dag følgende bestemmelse:

«Foretak som nevnt i § 1 tredje ledd skal til enhver tid ha en likviditetsreserve i hver signifikant valuta på minst 100 prosent av netto likviditetsutgang i en gitt stressperiode på 30 dager. Som signifikant valuta regnes valuta som enkeltvis utgjør mer enn 5 prosent av foretakets totale gjeld. Foretak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på minst 50 prosent. For foretak som hverken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det ikke minstekrav til likviditetsreserve i norske kroner. Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto likviditetsutgang i én valuta som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta.»

I vedlagte høringsnotat foreslår Finanstilsynet at CRR/CRD IV-forskriften § 1 annet ledd og § 11 oppheves, og at vurderingen av likviditetskrav for det enkelte foretak i stedet blir en del av SREP-prosessen.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfrist er 2. september 2024. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                             Marius Østli  e.f.

                                                                             avdelingsdirektør