Forskrift om endring i CRR/CRD IV-forskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2024 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §§ 1-8, 13-5 og 13-6.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om kapitalkrav og gjennomføring av CRR/CRD-regelverket (CRR/CRD-forskriften)

 

Ny § 36a i del X skal lyde:

§ 36a Renterisiko som følge av virksomhet utenfor handelsporteføljen

(1)       Foretakets system for styring og kontroll med renterisiko skal særlig omfatte risiko som følge av mulige endringer i rentesatser og kredittrisikotillegg fra aktiviteter utenfor handelsporteføljen. Foretaket skal særlig hensynta renterisikoens påvirkning på den økonomiske verdien av egenkapitalen og netto renteinntekter.

(2)        Foretaket kan benytte standardmetoder som fastsatt i forskrift for å oppfylle kravet i første ledd. Foretak som oppfyller kravene i CRR artikkel 4 nr. 1 punkt 145 kan benytte forenklet standardmetode.

(3)        Finanstilsynet kan pålegge foretak å benytte standardmetoden hvis foretakets eget system for styring og kontroll med risiko som nevnt i første ledd ikke er tilfredsstillende eller hvis tilsynets vurdering er at bruk av forenklet standardmetode ikke beregner foretakets renterisiko på tilfredsstillende måte.

 

§ 46 skal lyde:

§ 46 Foretaksspesifikke krav til kapital (pilar 2-krav)

(1)       Finanstilsynet kan pålegge et foretak å ha ytterligere ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd andre punktum dersom:

a.       foretaket er utsatt for vesentlige risikoer eller risikoelementer som ikke, eller bare delvis, er dekket av kravene til ansvarlig kapital etter CRR tredje, fjerde og syvende del,

b.       foretaket ikke oppfyller kravene i finansforetaksloven § 13-5 første ledd om styring og kontroll, finansforetaksloven § 13-6 om vurdering av risiko og samlet kapitalbehov, eller CRR artikkel 393 om store engasjementer, og det ikke anses sannsynlig at andre tiltak vil være tilstrekkelige for å oppfylle kravene innenfor en hensiktsmessig tidsramme,

c.       foretakets retningslinjer og rutiner for justeringer i verdivurderingen av posisjoner eller porteføljer i handelsporteføljen etter CRR art. 105 er utilstrekkelige til at foretaket kan selge eller sikre sine posisjoner innenfor en kort periode uten å pådra seg vesentlige tap under normale markedsforhold,

d.       foretakets manglende etterlevelse av kravene og vilkårene knyttet til bruk av interne modeller vil føre til et utilstrekkelig kapitalnivå,

e.       foretaket gjentatte ganger har unnlatt å etablere eller opprettholde en tilstrekkelig margin til kapitalkravene, som meddelt etter § 47 annet ledd, eller

f.        andre foretaksspesifikke forhold gir grunnlag for vesentlig tilsynsmessig bekymring.

(2)        Krav om ytterligere kapital etter første ledd kan bare pålegges for å dekke risiko og elementer ved risiko som foretaket kan utsettes for som følge av sin virksomhet eller risikoprofil, og som ikke, eller bare delvis, er dekket av de øvrige kravene til ansvarlig kapital, herunder bufferkrav, etter lov og forskrift. Finanstilsynet kan bestemme at kravet om ytterligere kapital skal gjelde midlertidig eller inntil nærmere angitte vilkår er oppfylt.

(3)        Ytterligere kapitalkrav etter første ledd bokstav a kan ikke pålegges for å dekke risikoer eller risikoelementer omfattet av CRR tredje, fjerde og syvende del som er undervurdert, i den utstrekning risikoene eller risikoelementene er omfattet av overgangsregler i CRR.

(4)        Pålegg om ytterligere kapital etter første ledd kan fastsettes både som et foretaksspesifikt vektet kapitalkrav og som et foretaksspesifikt krav til uvektet kjernekapitalandel som skal dekke risiko for overdreven gjeldsoppbygging. Foretaksspesifikt vektet kapitalkrav pålegges som andel av beregningsgrunnlaget etter CRR artikkel 92 nr. 3. Foretaksspesifikt krav til uvektet kjernekapitalandel fastsettes som andel av eksponeringsmål for uvektet kjernekapitalandel etter CRR artikkel 429 nr. 4.

(5)        Foretaksspesifikt vektet kapitalkrav skal oppfylles med minst tre fjerdedeler kjernekapital, og minst tre fjerdedeler av kjernekapitalen skal være ren kjernekapital. Foretaksspesifikt krav til uvektet kjernekapitalandel skal oppfylles med kjernekapital. Dersom det er nødvendig på grunn av særlige, foretaksspesifikke forhold, kan Finanstilsynet beslutte at foretaksspesifikke kapitalkrav skal oppfylles med en høyere andel kjernekapital eller ren kjernekapital enn det som følger av første og andre punktum.

(6)        Kapital som benyttes til å oppfylle foretaksspesifikt kapitalkrav etter denne paragrafen, kan ikke benyttes til å dekke andre kapitalkrav, kapitalbufferkrav eller forventning til kapitalkravsmargin som nevnt i § 47.

(7) Foretaksspesifikke kapitalkrav fastsatt av Finanstilsynet i enkeltvedtak (vedtak om pilar 2-krav) som er datert før 1. juni 2022, kan med virkning fra 31. desember 2023 oppfylles i tråd med kravene til kapitalsammensetning som følger av femte ledd.

 

Ny § 47 i del XIV skal lyde:

§ 47. Kapitalkravsmargin

(1)        Foretaket skal i tråd med finansforetaksloven § 13-6 fastsette et nivå for ansvarlig kapital som er tilstrekkelig til å dekke alle risikoer som foretaket er eller kan bli eksponert for, og som sikrer at den ansvarlige kapitalen kan dekke potensielle tap som følger av stresscenarioer. Foretakets vurdering av behovet for en margin over minstekrav, foretaksspesifikt kapitalkrav fastsatt etter § 46 og kombinerte bufferkrav utgjør den foretaksvurderte kapitalkravsmarginen.

(2)        Finanstilsynet skal føre tilsyn med og vurdere om det nivået for ansvarlig kapital som foretaket har fastsatt etter første ledd, herunder den foretaksvurderte kapitalkravsmarginen, er tilstrekkelig for å dekke alle risikoer som foretaket er eller kan bli eksponert for, og sikre at den ansvarlige kapitalen kan dekke potensielle tap som følger av stresscenarioer. Finanstilsynet skal meddele foretaket om Finanstilsynet forventer at foretaket opererer med:

a.       den foretaksvurderte kapitalkravsmarginen, eller

b.       en høyere kapitalkravsmargin enn den foretaksvurderte kapitalkravsmarginen.

(3)        Forventningen som formidles etter annet ledd, kan omfatte risikoer og elementer ved risikoer som inngår i de kapitalkrav som er pålagt etter § 46, men bare i den utstrekning disse risikoene eller elementer ved risikoene ikke allerede er dekket av kapitalkrav som er pålagt etter § 46.

(4)        Forventningen som formidles etter annet ledd, skal være foretaksspesifikk og kan uttrykkes både som andel av beregningsgrunnlaget etter CRR artikkel 92 nr. 3 (vektet kapitalkravsmargin), og som andel av eksponeringsmålet for uvektet kjernekapitalandel etter CRR artikkel 429 nr. 4 (uvektet kapitalkravsmargin).

(5)        Kapital som benyttes til å holde en kapitalkravsmargin etter denne paragrafen, kan ikke benyttes til å oppfylle minstekrav, foretaksspesifikt kapitalkrav fastsatt etter § 46 eller kombinerte bufferkrav.

(6)        Finanstilsynets meddelelse etter annet ledd anses som et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 om hva som skal anses som en tilstrekkelig margin til kapitalkravene etter § 46 første ledd bokstav e.

 

(7)        Dersom et foretak ikke følger forventningen som er meddelt foretaket etter annet ledd, men oppfyller de relevante kravene til ansvarlig kapital, utløses ikke begrensningene i finansforetaksloven § 14-3 femte ledd eller denne forskriften § 10.

 

Nåværende §§ 47 og 48 blir ny §§ 48 og 49.

 

II

 

Endringene trer i kraft 1. juli 2024.