Høring - lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lover og forskrifter på finansmarkedsområdet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2023

Vår ref.: 22/1611

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lover og forskrifter på finansmarkedsområdet. Høringsnotatet omfatter bl.a. forslag til endringer i lov 10. oktober 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) og forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

1.           Bakgrunn

Finansdepartementet ba i brev 23. juni 2022 Finanstilsynet om å vurdere behovet for lov- eller forskriftsendringer for å løse noen nærmere angitte problemstillinger på finansmarkedsområdet. Finanstilsynet har på bakgrunn av vurderinger av de problemstillingene som ble reist i Finansdepartementets oppdragsbrev, samt en vurdering av enkelte andre problemstillinger identifisert av Finanstilsynet, utarbeidet et høringsnotat med utkast til lov- og forskriftsendringer.

Formålet med de foreslåtte endringene er å følge opp problemstillinger som Finansdepartementet og Finanstilsynet er blitt oppmerksomme på i forbindelse med bruk av reglene, herunder å sørge for at norsk rett er i tråd med de EU/EØS-reglene som de relevante bestemmelsene i den norske finansmarkedsreguleringen er ment å gjennomføre, samt å unngå unødig dobbeltregulering.

En rekke EU/EØS-regler er gjennomført i finansforetaksloven med forskrifter, herunder kapitalkravsforordningen (CRR) (575/2013/EU), kapitalkravsdirektivet for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CRD) (2013/36/EU), Solvens II-direktivet for forsikringsforetak (2009/138/EU), krisehåndteringsdirektivet (2014/59/EU), direktivet om obligasjoner med fortrinnsrett (2019/2162), deler av betalingstjenestedirektivet (2015/2366, PSD2) og deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet (2016/97, IDD). Finansforetaksloven inneholder også enkelte nasjonale bestemmelser som ikke er omfattet av EU/EØS-regler.

Finanstilsynets høringsnotat og forslag til lov- og forskriftsendringer omhandler blant annet:

  • Forslag om endring av den lovtekniske gjennomføringen av kapitalkravsforordningen (CRR) i norsk rett, samt presiseringer som reflekterer det femte kapitalkravsdirektivet (CRD5).
  • Forslag til endringer i de organisatoriske kravene som stilles til foretak som er konsesjonspliktig etter finansforetaksloven, herunder forslag om å innskrenke adgangen til unntak fra plikten til å ha internrevisjonsfunksjon. Forslagene til endringer i organisatoriske krav legger videre opp til større grad av likebehandling av norske og utenlandske finansforetak og finanskonsern.
  • Forslag om utvidelse av adgangen til å gi lån mellom foretak hvor kredittyter har «bestemmende innflytelse».

I tillegg til forslag om materielle lov- og forskriftsendringer inneholder høringsnotatet forslag om å korrigere inkurier i finansmarkedslovgivningen. Utover kommentarer til forslagene i Finanstilsynets høringsnotat ber Finansdepartementet særlig om tilbakemelding på om det er andre inkurier som bør korrigeres i lover og forskrifter på finansmarkedsområdet.

For ordens skyld bemerkes det at forslagene i høringsnotatet må sees i sammenheng med flere andre pågående lov- og forskriftsarbeider på finansmarkedsområdet hvor det allerede er gjennomført eller pågår høringer. Dette er nærmere omtalt i høringsnotatet.

2.           Den lovtekniske Gjennomføringen av kapitalkravsforordningen (CRR) og Kapitalkravsdirektivet (CRD) i norsk rett

Kaptialkravsforordningen (CRR) er inkorporert i norsk rett gjennom CRR/CRD IV-forskriften § 2. Selv om kapitalkravsforordningen (CRR) er gjennomført «som sådan» i norsk rett, er det gitt delvis overlappende regulering av forordningens bestemmelser i norske lov- og forskriftsbestemmelser. Finanstilsynet peker på at den nåværende regelverksstrukturen og tilfeller av dobbeltregulering samlet sett gjør at reglene kan oppleves som vanskelig tilgjengelige. Finanstilsynet foreslår derfor at bestemmelser som følger direkte av kapitalkravsforordningen (CRR), tas ut av norsk lov og forskrift, slik at brukerne av reglene i større grad kun behøver å forholde seg til teksten i kapitalkravsforordningen (CRR) slik denne er inntatt i EØS-avtalen.

Finanstilsynets forslag omfatter bl.a. endringer i den norske gjennomføringen av reglene om konsolidering. Videre foreslår Finanstilsynet at inkorporasjonsbestemmelsen i CRR/CRD IV-forskriften § 2 flyttes til finansforetaksloven kapittel 14. Finansdepartementet bemerker imidlertid at høringsnotatet ikke omtaler forholdet til inkorporasjonsbestemmelsen som kom inn i finansforetaksloven § 1-8 med virkning fra 1. juli 2022, og Finansdepartementet mottar gjerne innspill på hva brukerne av reglene oppfatter som den mest brukervennlige gjennomføringsmetodikken.

Endringer som følger av det femte kapitalkravsdirektivet (CRD5) (2019/878/EU), ble i all hovedsak gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. juni 2022. I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet noen ytterligere presiseringer i finansforetaksforskriften og CRR/CRD IV-forskriften knyttet til gjennomføringen av CRD5 i norsk rett. Det gjelder bl.a. kravene i CRD art. 84 om styring og kontroll med renterisiko for aktiviteter utenfor handelsporteføljen. I tillegg foreslås det en presisering i tråd med CRD art. 128 knyttet til hvilken kapital som kan brukes til å oppfylle MREL-krav.

3.           Organisatoriske krav til foretak som driver konsesjonspliktig virksomhet. større grad av likebehandling mellom norske og utenlandske finansforetak og finanskonsern

Finansforetaksloven og tilhørende forskrifter gir i dag noe ulike organisatoriske regler for foretak som driver ulike typer av konsesjonspliktig virksomhet. I tillegg er det etter enkelte bestemmelser ulike regler for hhv. norske og utenlandske finansforetak, herunder ulike regler for norske finansforetak og finanskonsern og tilsvarende foretak hjemmehørende i en annen EØS-stat. Finanstilsynet foreslår flere endringer som har som formål å gi likere organisatoriske regler for ulike typer av konsesjonspliktig virksomhet, samt å sørge for likere regler for norske og utenlandske finansforetak. Som begrunnelse for forslagene viser Finanstilsynet bl.a. til eksisterende og nye retningslinjer fra den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) og den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA), samt korrespondanse mellom norske myndigheter og EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Forslagene til regelendringer i høringsnotatet omfatter bl.a. følgende forhold:

  • Forslag om at de samme organisatoriske reglene skal gjelde for datterforetak av utenlandsk finansforetak som for datterforetak av norsk finansforetak.
  • Presisering av kravene til styrets samlede kompetanse.
  • Begrensning på antall styreverv, herunder hvordan styreverv telles.
  • Opphevelse av unntak fra kravet til internrevisjonsfunksjon for mindre banker og kredittforetak, og mulighet for å pålegge betalingsforetak og e-pengeforetak å ha uavhengige kontrollfunksjoner med ansvar for internrevisjon, risikostyring eller etterlevelse dersom virksomhetens art, omfang eller kompleksitet tilsier det.
  • Opphevelse av nasjonalitets- og bostedskravet i finansforetaksloven § 7-5.
  • Endringer av kravene til innhold i melding ved filialetablering i Norge.

4.           Lån mellom foretak

Finansieringsvirksomhet kan bare drives av banker, kredittforetak og finansieringsforetak som har tillatelse til å drive slik virksomhet her i riket, med mindre annet følger særlige unntaksbestemmelser, jf. finansforetaksloven § 2-1(1). Det følger av finansforetaksloven § 2-1(2) hva som er å anse som konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet, mens finansforetaksloven § 2-1 tredje ledd oppstiller hva som ikke er å anse som finansieringsvirksomhet. Det følger av finansforetaksloven § 2‑1(3) bokstav c at det ikke anses som finansieringsvirksomhet «å yte kreditt til, eller stille garantier for, ansatte i foretaket eller foretak i samme konsern som kredittgiver eller garantistiller».

I høringsnotatet foreslås det å legge til et nytt unntak for finansiering som skjer til foretak der kredittgiver eller garantistiller har «bestemmende innflytelse», dvs. en eierandel som representerer mer enn en tredjedel av kapitalen eller stemmene i foretaket. For å kvalifisere for dette unntaket er det oppstilt et vilkår om at en slik kredittgiver eller garantistiller ikke finansierer sin virksomhet ved å ta imot tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten. Videre foreslås det å lovfeste forvaltningspraksis om at konsernunntaket i finansforetaksloven § 2-1(3) bokstav c omfatter konsern der kredittgiver er etablert i en annen stat.

5.           Høringsfrist

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfrist er 1. juni 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

 

Med hilsen

Jens Christian Werring-Westly  e.f.

avdelingsdirektør

 

Marie Meling

seniorrådgiver

Adresseliste

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160

OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 Vika

0125

OSLO

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

postboks 5 st olavsplass

0130

OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Bankenes sikringsfond

Postboks 1213 Vika

0110

OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Brønnøysundregistrene

 

8910

BRØNNØYSUND

Caritas Norge

 

 

 

Changemaker

 

 

 

Coop Norge SA

Postboks 21 Haugenstua

0915

OSLO

Datatilsynet

Postboks 458 sentrum

0105

OSLO

Deloitte  AS

 

 

 

Den norske advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den Norske Aktuarforening

Maridalsveien 91

0461

OSLO

Den Norske Blockchainforening

 

 

 

Den norske Revisorforening

Postboks 2914 Solli

0230

OSLO

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Lørenfaret 1 C

0585

OSLO

Econa

Postboks 1869 Vika

0124

OSLO

Eiendom Norge

Postboks 1107 Sentrum

0104

OSLO

Energi Norge

Postboks 7184 Majorstuen

0307

OSLO

Equinor

Forusbeen 50

4035

STAVANGER

EVRY

PB 494 Skøyen

0213

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134

OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Postboks 2330, Solli

0201

OSLO

Finansmarkedsfondet

Norges Forskningsråd

1327

LYSAKER

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107

OSLO

Fiskebåt

Røysegate 15

6003

ÅLESUND

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika

0123

OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 463 Sentrum

0105

OSLO

Forbrukertilsynet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032

OSLO

Forum for Utvikling og Miljø

Storgt. 11

0155

OSLO

Handelshøgskolen ved Nord universitet

Mørkvedtråkket 30

8026

BODØ

Handelshøyskolen BI

 

0442

Oslo

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Bontelabo 2

5003

BERGEN

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgata 2

0158

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230

OSLO

Huseiernes landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152

OSLO

Høgskulen på Vestlandet

Postboks 133

6851

SOGNDAL

IIA Norge

Postboks 1417 Vika

0115

OSLO

Industri Energi

 

 

 

Initiativ for etisk handel

Postboks 2920 Solli

0230

OSLO

Juridisk rådgivning for kvinner

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

KnowledgeGroup AS

Schweigaardsgate 10

0185

OSLO

Kommunal- og distriktsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032

OSLO

Kommunalbanken AS

Postboks 1210,  Vika

0110

OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

Kpmg AS

Postboks 7000, Majorstuen

0306

OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Kultur- og likestillingsdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007  Dep

0030

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Torggata 12

0181

OSLO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Postboks 9297 Grønland

0134

OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Postboks 800

6805

FØRDE

Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 443

0213

OSLO

Nordic Trustee

Postboks 1470 Vika

0116

OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107

OSLO

Norges Bondelag

Schweigaards gt. 34

0191

OSLO

Norges eiendomsmeglerforbund

Parkveien 55

0256

OSLO

Norges handelshøyskole

Helleveien 30

5045

BERGEN

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133

OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augusts gate 9

0154

OSLO

Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115

OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116

OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133

OSLO

Norges Skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Norsk Bergindustri

 

 

 

Norsk Crowdfunding Forening

 

 

 

Norsk Hydro ASA

Postboks 980 Skøyen

0240

OSLO

Norsk Journalistlag

 

 

 

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet BA-HR

0117

OSLO

Norsk landbrukssamvirke

Postboks 9347 Grønland

0135

OSLO

Norsk olje og gass

Postboks 8065

4068

STAVANGER

Norsk Presseforbund

Storgaten 14

0184

OSLO

Norsk Redaktørforening

 

 

 

Norsk Sjøoffiserers Forbund

PB 2000 Vika

0125

OSLO

Norsk takst

Fyrstikkalleen 20

0661

OSLO

Norsk Venturekapitalforening

Postboks 1730 Vika

0121

OSLO

Norsk Økrimforening

Postboks 9070 Grønland

0133

OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Postboks 452, Sentrum

0104

OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276, Vika

0111

OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

Postboks 1644 Vika

0119

OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Postboks 1419 Vika

0115

OSLO

NOS Clearing ASA

Postboks 246 Sentrum

0103

OSLO

NTL-Skatt

Møllergata 10

0179

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033

OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105

OSLO

Oslosenteret

 

 

 

Pensjonskasseforeningen

Postboks 2417 Solli

0201

OSLO

Personskadeforbundet LTN

Hausmanns gate 19

0182

OSLO

Plan International Norge

 

 

 

Publish What You Pay Norway

 

 

 

Redd Barna

Postboks 6902 St. Olavs plass

0130

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030

OSLO

Regnskap Norge

postboks 99 Sentrum

0101

OSLO

Riksadvokaten

Postboks 8002 Dep

0030

OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 6835 St. Olavs plass

0130

OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030

OSLO

Sivilombudet

Postboks 3 Sentrum

0101

OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103

OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134

OSLO

Skatterevisorenes Forening

Skatt nord - Bodø

8002

BODØ

SMB Norge

Rådhusgata 5B

0151

OSLO

Småbedriftsforbundet

Postboks 453 Sentrum

6401

MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521, Solli

0202

OSLO

Statens pensjonskasse

Postboks 10 Skøyen

0212

OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 2633 St. Hanshaugen

0131

OSLO

Statsministerens kontor

Postboks 8001 Dep

0030

OSLO

Stiftelsesforeningen

 

 

 

Storebrand ASA

Pb 500

1327

LYSAKER

Støttekomiteen for Vest-Sahara

 

 

 

The Nordic Association of Electricity Traders

c/o Nasdaq OMX Oslo ASA

1326

LYSAKER

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Hansteensgt. 2

0253

OSLO

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Postboks 720 Sentrum

0106

OSLO

Universitetet i Agder

Postboks 422

4604

KRISTIANSAND S

Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Postboks 1072 Blindern

0316

OSLO

Universitetet i Sørøst-Norge

 

 

 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 

9037

TROMSØ

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032

OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117

OSLO

Verdipapirsentralen ASA

Postboks 4

0051

Oslo

Virke Inkasso

Boks 2900 Solli

0230

OSLO

Yara International ASA

Postboks 343 Skøyen

0240

OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232

0134

OSLO

ØKOKRIM

Postboks 2096 Vika

0125

OSLO

Økonomiforbundet

Østregt. 23

2317

HAMAR