Høring - pilar 2 - evaluering og regulering

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag om endringer i det rettslige rammeverket for fastsettelse av pilar 2-krav og såkalt kapitalkravsmargin, herunder gjennomføring av kapitalkravsdirektivet med de endringer som følger av CRD 5.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.04.2023

Vår ref.: 22/5799

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag om endringer i det rettslige rammeverket for fastsettelse av pilar 2-krav og såkalt kapitalkravsmargin, herunder gjennomføring av kapitalkravsdirektivet med de endringer som følger av CRD 5.

1.          Bakgrunn

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet evaluert erfaringene med systemet for fastsettelse av de såkalte pilar 2-kravene. Pilar 2-krav er individuelle tilleggskrav til kapital fastsatt av Finanstilsynet ut fra risikoen i hver enkelt bank. Evalueringen viser at det er store forskjeller i praksis for fastsettelse av pilar 2-krav i Europa, men at det går i retning av en mer harmonisert praksis.

Finanstilsynet har på bakgrunn av sine evalueringer utarbeidet et høringsnotat med utkast til lov- og forskriftsregler for fastsettelse av pilar 2-krav og såkalt kapitalkravsmargin. Forslagets formål er å gi et bedre rettslig rammeverk for fastsettelse av pilar 2-krav og kapitalkravsmargin, herunder gjennomføre kapitalkravsdirektivet med de endringer som følger av CRD 5. Forslaget innebærer først og fremst en presisering og forskriftsfesting av Norges EØS-forpliktelser som følger av CRD 5 artikkel 104a og 104b. De foreslåtte bestemmelsene innebærer en tydeliggjøring av Finanstilsynets praksis for fastsettelse av pilar 2-kravet. De innebærer også en tydeliggjøring av Finanstilsynets praksis for fastsettelse av forventing til kapitalkravsmargin.

Utover Finanstilsynets høringsnotat ber Finansdepartementet særlig om innspill til:

  • om det bør fastsettes en overgangsregel om at krav til kapitalsammensetning for pilar 2-krav senest skal gjelde fra 31.12.2023. Gjennomføringen av CRD 5 artikkel 104a medfører at pilar 2-kravet som hovedregel ikke lenger må dekkes av 100 prosent ren kjernekapital. Denne endringen innebærer isolert sett en lettelse for bankene. Endringen i hvilken kapital som kan brukes til å dekke pilar 2-kravet, vil i utgangspunktet få virkning fra neste gang Finanstilsynet gjennomfører SREP og fastsetter pilar 2-vedtak. Overgangsregelen vil innebære at lettelsene senest skal gjelde fra 31.12.2023.
  • om det bør gis nærmere regler i forskriften om hvor ofte Finanstilsynet kan fastsette kapitalkrav i pilar 2, herunder om inndeling av foretakene i grupper som gir grunnlag for hvor ofte de kan få fastsatt pilar 2-krav. Kapitalkravsdirektivet og EBAs retningslinjer åpner for at kapitalkrav i pilar 2 kan fastsettes på midlertidig basis, også utenom SREP-prosessen. Slike midlertidige krav kan være aktuelt for å dekke enkelte risikoer som kan være av mindre varig karakter. Gruppeinndelingen kan ha betydning for foretakenes rett og plikt til å gjennomføre vurderinger av kapitalbehov og få nye pilar 2-vedtak. Det bes derfor om innspill til om prinsippene for inndeling av foretak i grupper og om muligheten til å fastsette pilar 2-vedtak utenom SREP-prosessen, bør fremgå av forskriften.
  • om Finanstilsynets praksis for å fastsette pilar 2-krav burde ha en tydeligere forankring i lov.

2.          Høringsfrist

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater

eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfrist er 17. april 2023. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jens Christian Werring-Westly  e.f.

avdelingsdirektør

Inger Julie Aasland

seniorrådgiver