Høring - forslag om deling av opplysninger fra Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten mv. med kommunale pensjonsleverandører til arbeidet med ny offentlig AFP mv.

Finansdepartementet sender med dette på Høring - forslag om deling av opplysninger fra Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten mv. med kommunale pensjonsleverandører til arbeidet med ny offentlig AFP mv.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.08.2024

Vår ref.: 24/2569

1       Innledning

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til lov- og forskriftsbestemmelser som gir hjemmel til at kommunale pensjonsleverandører kan få tilgang til nærmere bestemte personopplysninger til bruk i deres arbeid med ny AFP i offentlig sektor. Det foreslås videre hjemmel for tilgang til opplysninger til bruk for de kommunale pensjonsleverandørenes beregning av forventet fremtidig pensjon. Det foreslås også en lovbestemmelse om at kommunale tjenestepensjonsleverandører kan treffe automatiserte avgjørelser.

2       Oversikt over forslagene

I kapittel 2 i høringsnotatet foreslås lov- og forskriftsendringer om deling av opplysninger fra Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten, Fellesordningen for AFP og nåværende og tidligere arbeidsgivere, som er nødvendige for at leverandører av kommunal tjenestepensjon skal kunne behandle søknader om ny AFP i offentlig sektor.

Forslagene i kapittel 2 er en oppfølging av behovet for tilgang til opplysninger for de kommunale pensjonsleverandørene til bruk i arbeidet med ny offentlig AFP, som ble påpekt i Prop. 35 L (2023-2024) Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon). Det ble i proposisjonen kap. 9.3 vist til at Finansdepartementet hadde igangsatt et arbeid med et høringsnotat med sikte på å få på plass nødvendig hjemmelsgrunnlag også for de kommunale pensjonsleverandørene.

I kapittel 3 foreslås at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne dele opplysninger om opptjent pensjonsbeholdning i folketrygden mv. til bruk for kommunale pensjonsleverandørers beregning av forventede fremtidige pensjonsytelser. Dette vil være aktuelt i situasjoner hvor medlemmer i de kommunale pensjonsordningene ber om informasjon om forventet fremtidig pensjon.

I kapittel 4 foreslås en lovbestemmelse som gir kommunale pensjonsleverandører hjemmel for å treffe automatiserte avgjørelser.

3       Frist for merknader

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen tirsdag 20. august 2024. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på www.regjeringen.no ved å klikke på «Send inn høringsssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om høringen bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Åser Natvig

avdelingsdirektør