Verdipapirmarkedet

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av verdipapirforetak, verdipapirfond, handelsplasser og verdipapirsentraler samt generelle atferdsregler for markedsaktørene. Finansdepartementet utarbeider regelverk, behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet og enkeltsaker av prinsipiell karakter.

Et velfungerende verdipapirmarked kjennetegnes ved at kapitalen går til de prosjektene der den kaster mest av seg, og der markedsprisene reflekterer all relevant informasjon. Reguleringen av verdipapirmarked har en sentral rolle ved å bidra til velfungerende institusjoner og ordnet handel med høy grad av tillit.

Verdipapirforetak

Foretak som yter en eller flere investeringstjenester overfor tredjemenn eller driver investeringsvirksomhet på forretningsmessig basis, er å anse som verdipapirforetak. Verdipapirforetakene er underlagt vilkår og virksomhetskrav etter verdipapirhandelloven, herunder organisasjonsregler og atferdsregler.

Verdipapirfond

Verdipapirfond er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra investorer. Verdipapirfondets eiendeler plasseres i finansielle instrumenter eller bankinnskudd. Verdipapirfond er regulert i verdipapirfondloven.

Alternative investeringsfond

Alternative investeringsfond er kollektive investeringsstrukturer som ikke er å anse som et UCITS-fond etter verdipapirfondloven. Alternative investeringsfond reguleres av AIF-loven.

Infrastrukturforetak

Med infrastrukturforetak menes regulerte markeder, verdipapirsentraler og sentrale motparter.

Regulerte markeder er systemer som legger til rette for kobling av flere tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på markedet.

Børs er en form for regulert marked. Regulerte markeder er underlag verdipapirhandelloven.

En verdipapirsentral driver oppgjørssystemer for verdipapirer. Verdipapirsentraler reguleres av verdipapirsentralloven.

Sentrale motparter er foretak som trer inn mellom motpartene i kontrakter som omsettes på ett eller flere finansmarkeder. Sentrale motparter er regulert i verdipapirhandelloven.

Atferdsregler

Reglene gjelder for alle markedsdeltakerne og søker blant annet å sikre at deltakerne på markedet gis samme informasjon om verdipapirer, slik at markedsdeltakerne kan ha tillit til prisfastsettelsen på disse verdipapirene.

Atferdsreglene er fastsatt i verdipapirhandelloven, og omfatter blant annet forbud mot innsidehandel, markedsmanipulasjon, urimelige forretningsmetoder og udekket shortsalg, samt meldeplikt for primærinnsidere og flaggeplikt for store beholdninger.