Verdipapirfondloven

Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfond og virksomheten til forvaltningsselskap for verdipapirfond. Loven inneholder blant annet regler om hvordan verdipapirfond må plassere sine midler, pliktig informasjon til investorer, regler om salg og markedsføring av verdipapirfond og regler om grensekryssende forvaltning og markedsføring av verdipapirfond.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter