Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven

Fastsatt av Finansdepartementet 3. april 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5, § 10-1, § 10-2, § 10-3, § 10-4, § 10-5, § 10-6 og § 12-4.

I

I forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven gjøres følgende endringer:

§ 10-2 oppheves.

Ny § 13-9 skal lyde:
§ 13-9. Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2016/438

            EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30g (kommisjonsforordning (EU) 2016/438 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres forpliktelser) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 13-10 skal lyde:
§ 13-10. Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2016/1212

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30h (kommisjonsforordning (EU) 2016/1212 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for framlegging av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov