Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om depotmottakers plikter (forordning (EU) 2016/438)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2017

Vår ref.: 15/3829 IG

Departementet sender med dette høring forslag til gjennomføring av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2016/438 om depotmottakers plikter, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. Forordningen utfyller UCITS-direktivet (direktiv 2009/65/EF). 

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører, og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.  

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 22. mars 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.  

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Den norske advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Justis- og beredskapsdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nordic Trustee
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Regelrådet
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund
Verdipapirsentralen