Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond regulerer forvaltere av kollektive investeringsstrukturer som ikke er tradisjonelle verdipapirfond (for eksempel private equity og ulike investeringsselskaper). Forvaltere av alternative investeringsfond har ifølge loven konsesjonsplikt, og det stilles løpende krav til forvalters virksomhet. Loven inneholder også regler om forvaltningen av alternative investeringsfond, samt bestemmelser om markedsføring av slike fond til henholdsvis profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer.

Se loven på lovdata.no