Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Den norske innskuddsgarantiordningen

Kronologisk oversikt over tiltak for å beholde den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

 

Når

Hva

1994

Direktivet 1994/19/EF ble vedtatt. Minimums dekningsbeløp 20 000 euro.

 

1996

Dagens gjeldende norske innskuddsgarantiordning som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank ble vedtatt.

 

1. oktober 2008

Den gode sikringsordningen er en viktig del av den norske finansreguleringen, og bidrar til at folk føler at sparepengene er trygge, slik de også var under den internasjonale finanskrisen høsten 2008. 1. oktober 2008 sendte Finansdepartementet ut en pressemelding der departementet orienterte om innskuddsgarantiordningen.

 

7. oktober

Ecofinmøte i Brussel. Finansministrene inngikk en politisk enighet om å øke minimums dekningsbeløp til 50 000 euro for å bedre innskuddsdekningen i Europa.

 

15. oktober 2008

Kommisjonen la fram forslag til endring i innskuddsgarantidirektivet, med følgende hovedpunkter:

 • Minimums dekningsbeløp økes til 50 000 euro, og videre til minimum 100 000 euro
 • Forbud mot å la innskyterne selv dekke en del av tapet
 • Kortere utbetalingstid av innskuddene etter at en bank har gått over ende

12. november 2008

Norge blir kjent med at Rådet(Ministerrådet) arbeider med forslag om fullharmonisering av dekningsnivået fra 1. januar 2011. Dette skjer ved at Kommisjonen i European Banking Committee muntlig orienterte om at dette ble resultatet av et møte i en arbeidsgruppe under Rådet om kvelden den 11. nov. 2008.

 

13. november 2008

Finansminister Kristin Halvorsen sendte brev til Christine Lagarde (formann i Rådet og finansminister i Frankrike) med argumentasjon mot fullharmonisering. Ble fulgt opp med telefonmøte kort tid etterpå.

 

28. november 2008

Telefonmøte mellom finansminister Kristin Halvorsen og den franske finansministeren Christine Lagarde (formann i Rådet). Finansminister Halvorsen argumenterte for norsk posisjon.

 

29.-30. november 2008

Samtale mellom statsminister Jens Stoltenberg og den spanske statsminister José Luis Rodríguez Zapatero vedrørende Rådets forslag til endring i innskuddsgarantidirektivet om full harmonisering av innskuddsdekningen.

 

1. desember 2008

Samtaler mellom finansminister Kristin Halvorsen og den danske og den svenske finansminister vedrørende Rådets forslag til endring i innskuddsgarantidirektivet om full harmonisering av innskuddsdekningen.

 

2. desember 2008

Rådet vedtar kompromisstekst basert på forslaget fra Kommisjonen (common approach). Kompromissteksten inneholder blant annet minimumsharmonisering av dekningsnivået på 50 000 euro fra 1. juli 2009 til 31. desember 2010, og deretter fullharmonisering av dekningsnivået på 100 000 euro fra 1. januar 2011. Presidenten i Rådet kontakter EU-parlamentet med grunnlag i Rådets kompromiss.

 

3. desember 2008

Finansminister Kristin Halvorsen reiste til Brussel, for å drøfte saken med Christian Ehler, saksordfører i EU-parlamentet for endringsdirektivet. Posisjonsdokument sendt til samtlige parlamentsmedlemmer i ECON og, via de norske ambassadene, til alle finansdepartementene i EU-landene.

 

12. desember 2008

Finansminister Kristin Halvorsen tok opp innskuddsgarantisaken og norske argumenter og standpunkt i et intervju i Financial Times.

18. desember 2008

Europaparlamentet vedtok i plenum kompromisset man har kommet fram til med Rådet om endringer i innskuddsgarantidirektivet,(bl.a. med fullharmonisering av dekningsnivået).

 

26. februar 2009

Rådet vedtok endringer i innskuddsgaranti­direktivet, i samsvar med kompromisset man kom fram til med EP, med minimumsharmonisering på 50 000 euro fra 1. juli 2009 til 31. desember 2010, og deretter fullharmonisering av dekningsnivået på 100 000 euro fra 1. januar 2011.

 

11. mars 2009

Europaparlamentet og Rådet signerte direktivet, som får det offisielle navnet «Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay»

 

13. mars 2009

Direktivet publiseres i Official Journal.

 

29. mai 2009

 

Forslaget om å fullharmonisere dekningsnivået til 100 000 euro ble vedtatt uten noen form for konsekvensutredning, slik det vanligvis er krav om. Det ble derfor vedtatt i direktivet (direktiv 2009/14/EC) at Kommisjonen skulle utarbeide en rapport om hvorvidt kravet om fullharmonisering skulle opprettholdes. Kommisjonen sendte ut et høringsdokument med høringsfrist 27. juli 2009, der blant annet hensiktsmessigheten av fullharmonisering skulle vurderes.

 

26. juni 2009

Finansdepartementet sendte høringssvar der Norge tar klar avstand fra fullharmonisering.

 

27. august 2009

EU la ut en oppsummering av høringssvarene. 20 pst. gikk imot fullharmonisering av dekningsnivået.

 

4. september 2009

I brev fra finansminister Kristin Halvorsen til kommissær for det indre marked, Charlie McCreevy, ble de norske synspunktene om at det er viktig for Norge å kunne beholde dekningsnivået på 2 millioner kroner per innskyter per bank gjentatt og utdypet.

 

1. oktober 2009

Kommissær Charlie McCreevy svarte i brev til finansminister Kristin Halvorsen. McCreevy forklarer i sitt brev hvorfor Kommisjonen ikke ønsker å tillate en slik ordning for Norge. Det sentrale argumentet i svaret fra McCreevy er at en særordning vil føre til konkurransevridning til fordel for norske banker – særlig i det nordiske markedet.

 

10. november 2009

Finansminister Sigbjørn Johnsen tok opp innskuddsgarantisaken på EFTA-ECOFIN-møte i Brussel. Tok også opp saken i møte med formannen i EPs komité for økonomiske og monetære saker (ECON) Sharon Bowles.

 

4. desember 2009

Finansminister Sigbjørn Johnsen tok opp saken på nordisk finansministermøte.

 

8. desember 2009

Finansministeren sendte brev til sine nordiske kollegaer der de andre nordiske landene ble bedt om å bekrefte at et unntak for den norske ordningen (kombinert med topping-up og eksportforbud – omtalt nedenfor) ikke ville virke konkurransevridende, og at de ikke ville gå imot en videreføring av den norske ordningen.

 

17. desember 2009

Svar fra den svenske finansmarknadsministeren. Han uttaler uttrykkelig at den norske ordningen ikke har svekket konkurransen i Norden. Den svenske finansmarknadsministeren uttaler også at han støtter en fullharmonisering.

 

18. desember 2009

Svar fra den danske finansministeren. Han ber norske myndigheter ta kontakt med Kommisjonen for å få vurdert en utforming av topping-up og eksportforbudet som er effektivt.

 

21. januar 2010

Svar fra den finske finansministeren. Han uttrykker stor sympati for de norske synspunktene, men mener på prinsipielt grunnlag at det vil være en fordel med en fullharmonisert ordning.

 

12. mars 2010

Brev fra finansminister Sigbjørn Johnsen til kommissær Michel Barnier der han gratulerer Barnier med utnevnelsen som ny kommissær for det indre marked. Johnsen orienterer om innskuddsgarantisaken i brevet, og varsler at han vil komme tilbake til saken i et eget brev senere.

 

11. juni 2010

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til kommissær Barnier gir Johnsen en grundig orientering om saken og betydningen for Norge av å kunne beholde sikringsordningen som i dag.

 

12. juli 2010

Kommisjonens la fram forslag til et nytt direktiv om innskuddsgarantiordninger som skal erstatte direktiv 1994/19/EF og direktiv 2009/14/EF. Kommisjonen fastholder her at dekningsbeløpet skal fullharmoniseres til 100 000 euro per innskyter per bank.

Av andre forslag kan det nevnes at:

 • det innføres en mulighet for medlemsstatene til å gjøre unntak for grensen på 100 000 euro i opptil 12 måneder for midlertidig høye innskudd knyttet til enkelte spesielle livssituasjoner (giftemål, skilsmisse, invaliditet, alvorlig sykdom og lignende) og innskudd knyttet til eiendomstransaksjoner
 • utbetalingstiden foreslås redusert til 7 dager, mot tidligere 20 arbeidsdager i direktiv 2009/14/EF og 3 måneder i direktiv 94/19/EF
 • nye regler om fondering av innskuddsgarantiordninger

 

2. august 2010

Svarbrev fra kommissær Michel Barnier, der Barnier fremholdte at det av hensyn til å sikre finansiell stabilitet er nødvendig å harmonisere dekningsnivået i alle land i EU til 100 000 euro. Barnier pekte særlig på kapitalflukt som argument mot at Norge skal kunne beholde dekningsnivået som i dag.

 

13. september 2010

Møte mellom finansminister Sigbjørn Johnsen og den franske finansminister Christine Lagarde angående blant annet innskuddsgarantidirektivet.

 

6. oktober 2010

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte et nytt brev til kommissær Michel Barnier, der han ba om et møte med Barnier for å diskutere saken. I brevet utdypet finansministeren også sine argumenter for at Norge bør få adgang til å beholde innskuddsgarantidekningen på 2 millioner kroner per innskyter per bank.

 

10. november 2010

Møte mellom kommissær Barnier og finansminister Johnsen i Brussel. Der la finansministeren på nytt frem Norges synspunkter på endringene i innskuddsgarantidirektivet som ble vedtatt i EU tidlig i 2009, og ønsket om å få til tilpasning i det nye direktivforslaget som er til behandling i Rådet og Parlamentet.

Finansministeren hadde også et bilateralt møte med Didier Reynders, Belgias finansminister og leder av rådet for EUs finansministre, ECOFIN. Saken om innskuddsgaranti ble også tatt opp her.

 

17. november 2010

Finansminister Sigbjørn Johnsen holdt innlegg på EFTA-ECOFIN-møte. Innskuddsgarantisaken var en sentral del av innlegget.

 

29. november 2010

Finansminister Sigbjørn Johnsen tok opp saken på nordisk finansministermøte.

 

2. desember 2010

Finansministeren møtte den tyske finansminister Dr. Wolfgang Schäuble i Berlin, og tok blant annet opp innskuddsgarantisaken.

 

8. desember 2010

Brev fra kommissær Michel Barnier til finansminister Sigbjørn Johnsen. Barnier uttalte at de vil være konstruktive for å finne en løsning på Norges problem.

 

3. februar 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen hadde møte med saksordfører i finanskomiteen i Europaparlamentet for det nye innskuddsgarantidirektivet, Peter Simon, samt skyggeordfører Burkhard Balz, for å søke å få til endring i det foreliggende forslag til nytt direktiv.

 

4. februar 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen hadde møte med den franske finans­ministeren Christine Lagarde i Paris, der blant annet innskuddsgarantisaken ble tatt opp.

 

8. februar 2011

Finansministeren sendte brev tilsaksordfører Peter Simon og skyggesaksordfører Burkhard Balz som oppfølging av møtet 3. februar 2011, samt brev til den tyske finansministeren Dr. Wolfgang Schäuble, som oppfølging av møtet 2. desember og orientering om kontakten med parlamentet.

 

3. mars 2011

Saksordfører for innskuddsgarantisaken i Finanskomiteen i Europa-parlamentet, MEP Peter Simon, offentliggjorde utkast til komitéinnstilling, som er planlagt lagt fram 16. mars 2011. I utkastet til komitéinnstilling er det tatt inn en bestemmelse som ivaretar Norges posisjon.

 

4. mars 2011

Møte mellom finansminister Sigbjørn Johnsen og kommissær for det indre marked, Michel Barnier om innskuddsgarantisaken. Se også Reuters dekning av møtet.

 

11. mars 2011

Finansministeren sendte brev til kommissær Barnier som oppfølging av møtet 4. mars 2011.

 

14. mars 2011 Brev fra den tyske finansminister, Dr. Wolfgang Schäuble. Schäuble uttaler at han er «confident that a solution will be found which will enable Norway to retain its present coverage level», og at den tyske regjeringen vil være mottakelig for en slik løsning.

16. mars 2011 Statssekretær Morten Søberg møtte den ungarske visestatssekretær Roland Nátrán i Budapest, som ledd i forberedelsene til møte mellom finansminister Sigbjørn Johnsen og den ungarske finansministeren, og formannen i Rådet våren 2011, György Matolcsy 22. mars 2011.

22. mars 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den ungarske økonomiministeren, og formann i Rådet våren 2011, György Matolcsy. Hensikten med møtet var å forklare Norges behov for å beholde gjeldende garantidekning for bankinnskudd.

9. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den svenske finansminister Anders Borg og den svenske finansmarkedsministeren Peter Norman i Stockholm. Der la Johnsen fram Norges synspunkter i forbindelse med at EU-kommisjonens forslag for garantidekning for bankinnskudd er under behandling i Ministerrådet.

18. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den britiske finansministeren George Osborn i London, og innskuddsgarantisaken var ett av temaene som ble tatt opp.

18. mai 2011 Skyggesaksordfører i innskuddsgarantisaken for den største grupperingen i Europaparlamentet, Burkhard Balz, var på besøk i Oslo etter invitasjon fra finansministeren. Innskuddsgarantisaken ble diskutert.

23. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til den danske finansminister Claus Hjort Fredriksen, hvor Johnsen ber om danske støtte i Ministerrådet.

25. mai 2011 Peter Simon sendte brev til Sigbjørn Johnsen, og orienterer om at ECON-komiteen 24. mai 2011 har vedtatt en komitéinnstilling som inneholder en tekst som ivaretar Norges ønske om å kunne videreføre dekningsnivået på 2 millioner kroner per innskyter per bank.

31. mai 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til MEP Peter Simon og MEP Burkhard Balz, og takket for deres arbeid med å få inn en bestemmelse som ivaretar Norges behov for å videreføre gjeldende dekningsnivå i ECON-komitens innstilling til Europaparlamentet i saken.

Johnsen sendte videre brev til Dr. Wolfgang Schäuble (finansminister i Tyskland), Dr. György Matolcsy (finansminister i Ungarn), Rt Hon George Osborne (finansminister i Storbritannia) og Anders Borg, finansminister i Sverige. I brevene viste Johnsen til ECON-komiteens innstilling, og ba om støtte for at tilsvarende tekst ble tatt inn i Rådets felles tilnærming i denne saken.

Johnsen sendte også brev til Kommissær Barnier, der han viste til ECON-komiteens innstilling, og ba om støtte til ECON-komiteens forslag i de kommende trilogforhandlingene mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen.

 

6. juni 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen var i Warszawa for å møte sin polske kollega Jacek Rostowski. Fra 1. juli 2011 overtar Polen formannskapet i EUs ministerråd, og den norske innskuddsgarantiordningen var blant sakene som ble diskutert med ham.

8. juni 2011 Finansminister Johnsen mottok brev fra Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen.

21. juni 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til Polens finansminister Jacek Rostowski som oppfølging av møtet 6. juni 2011.

4. juli 2011 Den tyske finansministeren, Dr. Wolfgang Schäuble, gjentar at den tyske regjeringen vil støtte en løsning for den norske innskuddsordningeni brev til finansminister Johnsen.

5. juli 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den nye finske finansministeren, Jutta Urpilainen, i Helsingfors for blant annet å diskutere innskuddsgarantisaken.

22. juli 2011 Kommissær Barnier sender brev til finansminister Johnsen, som svar på Johnsens brev 31. mai 2011.

30. juli 2011 Ungarns finansminister, Dr. György Matolcsy,orienterer i brev til finansminister Johnsen om at ECONFIN-rådet har vedtatt sin felles tilnærming til direktivet.

7. september 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til til formann i ECON-komiteen, Sharon Bowles. En kopi av dette brevet ble sendt til MEP Peter Simon og MEP Burkhard Balz.

7. september 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen

14. september 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen holdt videokonferanse med kommissær Barnier om innskuddsgarantien.

22. september 2011

Finansministeren Sigbjørn Johnsen sendte et brev til Kommissær Barnier som oppfølging av møtet 14. september.

 

17. oktober 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til finansminister i Storbritannia, George Osborne om innskuddsgarantisaken

 

24. oktober 2011

Finansminister Johnsen mottok brev fra Kommissær Michel Barnier, som svar på brev 22. september 2011.

 

 1. november 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte sin nye danske kollega, økonomi- og innenriksminister minister Margrethe Vestager Hansen, og diskuterte blant annet innskuddsgarantisaken.

 

 8. november 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen holdt innlegg på felles EFTA/ECOFIN-møte i Brussel, og understreket i sitt innlegg viktigheten for Norge av å få videreføre gjeldende dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank.

 

29. november 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen sender brev til den danske økonomi- og innenriksministeren Margrethe Vestager Hansen

 

19. desember 2011

Finansministeren sendte brev til Nederlands finansminister Jan Kees de Jager om innskuddsgarantisaken i forbindelse med de pågående forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet.

 

19. desember 2011

Finansministeren sendte brev til Storbritannias finansminister George Osborne om innskuddsgarantisaken i forbindelse med de pågående forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet.

 

11. januar 2012

Finansminister Johnsen møtte Frankrikes finansminister François Baroin i Paris, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert

 

 6. februar 2012

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den portugisiske finansministeren Vitor Gaspar i Lisboa. Innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert i møtet.

 

 8. februar 2012

Johnsen reiste videre til Spania, og der møtte han blant annet Spanias økonomiminister Luis de Guindos. I møtet ble blant annet innskuddsgarantisaken diskutert.

 

16. februar 2012

Europaparlamentet vedtok med 506 mot 44 stemmer ECON-komiteens innstilling til nytt direktiv om innskuddsgarantiordninger, inkludert bestemmelsen som tillater at Norge kan videreføre gjeldende dekningsnivå. Siden Rådet og Parlamentet ikke har blitt enige om en direktivtekst, går saken videre til andregangs behandling. Les mer her.

 

15. mars 2012

Finansminister Johnsen sendte brev til alle finansministrene i EU i forbindelse med at innskuddsgarantisaken nå kan gå  inn i en avsluttende fase, hvor han ber om støtte slik at den norske garantidekningen kan videreføres. Les brevet her.

 

27. mars 2012

Finansminister Johnsen mottok brev fra Storbritannias finansministere George Osborne, som svar på finansministerens brev 15. mars 2012.

 

14. april 2012

Finansminister Johnsen mottok brev fra Tsjekkias finansministere Miroslav Kalousek, som svar på finansministerens brev 15. mars 2012.

 

25. september 2012

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den italienske finansministeren Vittorio Grilli i Roma. Innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert i møtet.

 

13. november 2012

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte kommissær Barnier i Brussel og diskuterte blant annet innskuddsgarantisaken.

 

18. januar 2013

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den irske finansministeren Michael Noonan i Dublin hvor blant annet innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert på møtet (Irland har formannskapet i EU våren 2013). Les mer her.

 

 30. januar 2013

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til Irlands finansminister Michael Noonan som oppfølging av møtet 18. januar 2013.

 

 31. januar 2013

Finansminister Johnsen møtte Frankrikes finansminister Pierre Moscovici i Paris, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert. Les mer her.

 

 23. mai 2013

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte Luxembourgs finansminister Luc Frieden i Oslo, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert.

 

 12. juni 2013

Finansminister Johnsen sendte brev til Luxembourgs finansminister Luc Frieden som oppfølging av møtet i Oslo 23. mai 2013.

 

 10. oktober 2013 I forbindelse med forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet om innskuddsgarantisaken, sendte Finansminister Johnsen brev til følgende personer:

 

 11. november 2013

Finansminister Siv Jensen sendte brev til alle sentrale personer som deltar i trilogforhandlingene for å understreke at den nye regjeringen fullt ut støtter den forrige regjeringens arbeid i denne saken. Som vedlegg til brevet fulgte brev 5. november 2013 fra Finans Norge, som gir full støtte til regjeringens arbeid med denne saken. Brevene m/vedlegg ble sendt til følgende personer:

 • Finansminister i Litauen, Rimantas Šadžius
 • MEP Simon Peter, saksordfører (Socialists and Democrats)
 • MEP Burkhard Balz, skyggesaksordfører (Christian Democrats)
 • MEP Sven Giegold (Greens/European Free Alliance)
 • MEP Vicky Ford (Conservatives)
 • MEP Wolf Klinz (Liberals)
 • MEP Jurgen Klute (European United Left)
 • Kommissær Michel Barnier (Kommissær for det indre marked)

Et likelydende brev med vedlegg ble sendt personene på listen over

 

 20. november 2013

Statsminister Solberg møtte Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert.

Se egen pressemelding om statsminister Solbergs besøk i Berlin.

 

 3. desember 2013

Statsminister Solberg møtte EU-kommisjonens president José Manuel Barroso i Brussel, og tok blant annet opp innskuddsgarantisaken.

 

11. desember 2013

Finansminister Jensen tok opp innskuddsgarantisaken i møter med kommissær Barnier og sentrale EU-parlamentarikere i Strasbourg. Finansministeren understreket igjen at en varig videreføring av den norske ordningen ikke gir noen form for konkurransevridning til fordel for norske banker. Samtidig kommenterte hun også konkret det vi nå vet blir drøftet i trilogforhandlingene om en overgangsperiode.

 

13. desember 2013

Finansminister Siv Jensen sendte likelydende brev til alle EUs finansministre om innskuddsgarantien. Se nyhetssak her. Les brevet her. Finansministeren sendte samtidig også et likelydende brev til kommissær Barnier og de to EU-parlamentsmedlemmer Simon og Balz. Se brevet her

 

19. desember 2013

Finansminister Jensen fikk svar fra Slovakias finansminister Peter Kazimir på brevet hun sendte 13. desember 2013.

 

19. desember 2013

EU’s finansministre og Europaparlamentet blir enige om nytt innskuddsgarantidirektiv. Samme dag sender Finansdepartementet ut pressemelding om at Norge vil arbeide videre med saken i tilknytning til de kommende forhandlingene med EU om hvordan direktivet skal innpasses i EØS-avtalen.

 

20. desember 2013

Finansminister i Finland, Jutta Urpilainen svarte på Jensens brev 13. desember 2013.

 

6. januar 2014

Finansministrer fikk svar på brevet hun sendte 13. desember 2013 fra finansminister og første visestatsminister i Tsjekkia, Jan Fischer.

 

16. januar 2014

Tysklands finansminister, Dr. Wolfgang Schaüble, svarte på Jensens brev 13. desember 2013.

 

22. januar 2014

Finansminister Jensen sendte svar til finansminister Jutta Urpilainen, der hun blant annet viste til at vi ville komme tilbake til denne saken i forbindelse med at direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen.

 

23. januar 2014

Svar fra Kommissær Barnier på brevet 13. desember 2013 der han orienterer om at det er enighet om direktivet og beskriver overgangsløsningen som i praksis bare gjelder for Norge.

 

23. januar 2014 -
25. januar 2014

Finansminister Siv Jensen deltok på årsmøtet i World Economic Forum i Davos. I tillegg til å delta på en rekke av årsmøtearrangementene, møtte statsråden blant annet den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble og den nederlandske finansministeren Jerome Djisselbloem.

 

26. januar 2014

Brev fra finansminister i Storbritannia, George Osborne, som svar på brevet Jensen sendte 13.12.2013.

 

30. januar 2014

Finansminister Jensen fulgte opp Davos-møtet med et brev til Nederlands finansminister Jerome Djisselbloem, der finansministeren viser til at vi vil komme tilbake til saken i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

 

30. januar 2014

Brev til kommissær Barnier der finansministeren viser til at vi vil komme tilbake til saken i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

 

30. januar 2014

Finansminister Jensen fulgte opp Davos-møtet med et brev til Dr. Wolfgang Schaüble der finansministeren takket for støtten fra Tyskland i saken og varslet at vi vil komme tilbake til saken ifm innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

 

4. februar 2014

Svar fra finansminister i Østerrike, Johannes Pasquali, på brevet Jensen sendte 13.12.2013

 

12. februar 2014

Brev til Slovakias finansminister Peter Kazimir som svar på brevet 19.12.2013, der finansministeren viser til at vi vil komme tilbake til saken i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

 

12. februar 2014

Brev til Storbritannias finansminister George Osborne som svar på brevet 26.1.2014, der finansministeren viser til at vi vil komme tilbake til saken i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

 

2014 - 2016

Innskuddsgarantidirektivet legger kompetanse til tilsynsmyndigheten EBA som innebærer at det ikke kunne tas inn i EØS-avtalen før det var funnet en generell EØS-tilpasning til EUs finanstilsynsstruktur. Regjeringen har flere ganger orientert Stortinget i stortingsmeldinger om at når det er funnet en løsning på tilsynsbyråsaken, vil vi arbeide overfor EU med hvordan innskuddsgarantidirektivet skal innpasses i EØS-avtalen.
 
Dette ble senest uttalt i Finansmarkedsmeldingen 2015, som ble lagt fram 22. april 2016, hvor det blant annet heter: «Regjeringen har tidligere varslet overfor Stortinget at Norge vil komme tilbake til denne saken overfor EU i tilknytning til arbeidet med å innlemme direktivet i EØS-avtalen.»

 

 

Påvirkningsarbeidet overfor EU-institusjonene i Brussel ivaretas i det daglige av den norske EU-delegasjonen. Delegasjonen har arbeidet løpende med saken helt siden den ble aktuell høsten 2008. Det meste av denne kontakten er imidlertid ikke i form av formell korrespondanse, men i form av diplomatiske kontakter. Dette arbeidet framgår ikke av oversikten ovenfor.

___________________________________

Til toppen