Historisk arkiv

Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker fra 1. januar 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

1. januar 2019 trer de nye reglene om innskuddsgaranti og krisehåndtering i kraft. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i finansforetaksforskriften og ny forskrift til lov om Bankenes sikringsfond, etter forslag fra Finanstilsynet.

Med de nye lovreglene som ble vedtatt i mars, utvides innskuddsgarantiordningen til å gi ubegrenset garanti for visse typer av innskudd i inntil 12 måneder, blant annet for innskudd knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, forsikringsutbetalinger og erstatninger. Den generelle innskuddsgarantien på to millioner kroner per innskyter per bank videreføres. Det innføres også et bredt sett av nye regler for å forhindre og håndtere kriser i banker, i samsvar med EUs krisehåndteringsdirektiv. Bankenes sikringsfonds virksomhet vil fra 1. januar 2019 være regulert i ny lov om Bankenes sikringsfond.

Finanstilsynet oversendte forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser til de nye lovreglene 2. november.

Forskriften om endringer i finansforetaksforskriften gir nærmere regler om hvordan minstekravet til konvertibel gjeld (MREL-kravet) skal fastsettes for den enkelte bank og herunder at kravet skal oppfylles med gjeld med lavere prioritet enn vanlig gjeld. I tillegg gir forskriften hjemmel til at Finanstilsynet kan fastsette midlertidige regler som svarer til utfyllende EU-forordninger frem til forordningene blir tatt inn i EØS-avtalen.

Forskriften inneholder også utfyllende regler om innskuddsgaranti, bl.a. at dekningsnivået for innskudd i norske banker fra stater utenfor EØS begrenses til 100 000 euro (tilsvarende regel for innskudd fra andre stater i EØS følger av loven) og en regel om hva som regnes som én innskyter.

I tillegg til endringene i finansforetaksforskriften er det også fastsatt en forskrift til lov om Bankenes sikringsfond som gir enkelte utfyllende regler om Bankenes sikringsfonds organisering og virksomhet, herunder overgangsregler som skal legge til rette for kontinuerlig drift frem til et nytt styre får fastlagt og iverksatt nye rammer for virksomheten.

Forskriftene trer i kraft 1. januar 2019.

 

Les mer: