Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) og oppheving av enkelte andre forskrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 14-5, 16-5, 19-3, 19-4, 19-10, 20-4 og 20-24 og lov 23. mars 2018 nr. 2 avsnitt IV nr. 4.

I


I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) skal § 16-5 første ledd lyde:

§ 16-5. Opplysninger om sikringsordninger

Kredittinstitusjoner skal gi informasjon som nevnt i finansforetaksloven § 16-5 på et standardisert format fastsatt av Bankenes sikringsfond i samsvar med vedlegg 1 til direktiv 2014/49/EU.

Någjeldende første ledd blir nytt annet ledd.

§ 19-1 skal lyde:

§ 19-1. EØS-filialers medlemskap i garantiordningen

Før norsk filial av kredittinstitusjon med hovedsete i annen EØS-stat kan bli medlem av innskuddsgarantiordningen, skal Bankenes sikringsfond i samarbeid med hjemstatens sikringsordning avklare hvilke innskudd som er sikret i hjemstatens ordning, og hvilke innskudd som skal være sikret i innskuddsgarantiordningen.

Bankenes sikringsfond kan avslå søknad om filialmedlemskap, eller sette særlige vilkår for medlemskapet, dersom soliditetssituasjonen hos søker, eller betydelig usikkerhet med hensyn til utviklingen i denne, tilsier det.

Filialmedlem kan tidligst opptas seks måneder etter at Bankenes sikringsfond har mottatt søknad om slikt medlemskap. Før filialmedlem opptas, skal dette godkjennes av Finanstilsynet.

Bestemmelsen i tredje ledd gjelder ikke ved omdanning til filial av datterselskap som er medlem i innskuddsgarantiordningen. De berørte tilsynsmyndigheter og sikringsordninger skal varsles uten opphold når det er klart at omdanning vil finne sted. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om videreføring av medlemskap i innskuddsgarantiordningen ved slik omdanning.

Ny § 19-5 skal lyde:

§ 19-5. Bidrag ved endringer i virksomheten

Hvis et medlem trer ut av innskuddsgarantiordningen og blir medlem av en innskuddsgarantiordning i en annen EØS-stat, skal innskuddsgarantiordningen overføre de bidrag som medlemmet har betalt de siste 12 måneder før uttreden. Første punktum gjelder ikke tilleggsbidrag etter finansforetaksloven § 19-10 annet ledd eller bidrag fra foretak som er blitt ekskludert etter finansforetaksloven § 19-16 tredje ledd.

Hvis overgangen gjelder en del av virksomheten, skal overføringen være proporsjonal med de overførte garanterte innskudd.

§ 19-5 blir ny § 19-6

Ny overskrift til del II skal lyde:

Del II. Filialer utenfor EØS

Ny § 19-7 skal lyde:

§ 19-7. Garanterte innskudd

For innskudd mottatt av medlemsforetak med hovedsete her i riket gjennom filial etablert i stat utenfor EØS, er beløpsgrensen for garanterte innskudd et beløp i norske kroner som svarer til 100 000 euro per innskyter per medlemsforetak. Det samme gjelder innskudd som et medlem har mottatt gjennom grensekryssende virksomhet i stat utenfor EØS.

§§ 19-8 og 19-9 oppheves

Ny del III skal lyde:

Del III. Andre bestemmelser

§ 19-8 Innskyter

Har flere personer felles innskuddskonto, skal hver av dem regnes som en innskyter, og den enkeltes andel av kreditsaldoen legges til grunn ved anvendelsen av grensene i finansforetaksloven §19-4 første ledd. Det samme gjelder når flere personer har rett til å disponere midler som omfattes av samme innskuddskonto.

Medlemmer av et partnerskap, forening eller lignende sammenslutning som ikke er en egen juridisk person, skal anses som én innskyter.

Nytt kapittel 20 skal lyde:

Del I. Generelt

§ 20-1. Virkeområde

Dette kapitlet gjelder foretak og virksomhet som er omfattet av finansforetaksloven kapittel 20.

§ 20-2. Gjennomføring av forordninger

Finanstilsynet kan fastsette forskrifter som tilsvarer reglene i forordninger gitt i medhold av direktiv 2014/59/EU med nødvendige tilpasninger, herunder:

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 9. juni 2016

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016

7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016

8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015

9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016

10) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016

11) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/867 av 7. februar 2017

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308 av 1. mars 2018

13) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 av 14. november 2017

14) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 av 14. november 2017

15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23 oktober 2018

§ 20-3. Taushetsplikt

Taushetsplikt for styremedlemmer og tjenestemenn etter finanstilsynsloven § 7 og forvaltningsloven § 13 er ikke til hinder for at opplysninger kan utleveres til Bankenes sikringsfond, andre EØS-staters krisehåndteringsmyndigheter eller Single Resolution Board i den utstrekning det er nødvendig for å utføre oppgaver pålagt i eller i medhold av lov.

Ved utlevering av opplysninger til myndigheter som nevnt i første ledd, skal Finanstilsynet stille følgende vilkår:

1) Opplysningene kan bare brukes til å utføre krisehåndteringsoppgaver som nevnt i finansforetaksloven kapittel 20 med tilhørende forskriftsregler.

2) Opplysningene skal være undergitt taushetsplikt hos mottaker. Opplysningene kan bare formidles videre med samtykke fra Finanstilsynet og bare for de formål samtykket omfatter.

Opplysninger som Finanstilsynet har mottatt fra utenlandske tilsynsmyndigheter eller krisehåndteringsmyndigheter, kan bare formidles videre med samtykke fra vedkommende myndighet og bare for de formål samtykket omfatter.

Del II. Minstekrav til konvertibel gjeld

§ 20-4. Minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld

Minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld som nevnt i finansforetaksloven § 20-9 skal bestå av et tapsabsorberingsbeløp og et rekapitaliseringsbeløp.

§ 20-5. Tapsabsorberingsbeløp

Tapsabsorberingsbeløpet skal tilsvare det høyeste av:

a) summen av minstekravet til ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 14-1, eventuelle pålegg etter finansforetaksloven 14-6 tredje ledd bokstav b og bufferkrav etter finansforetaksloven § 14-3, og

b) kravet til uvektet kjernekapitaldekning etter CRR/CRD IV-forskriften § 5.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller fastsette et høyere eller lavere tapsabsorberingsbeløp.

§ 20-6. Rekapitaliseringsbeløp

Rekapitaliseringsbeløpet skal fastsettes på grunnlag av behov identifisert i krisetiltaksplanen. Med mindre det er angitt i krisetiltaksplanen at rekapitaliseringsbeløpet kan være null eller lavt fordi foretaket bør avvikles etter finansforetaksloven § 20-29 dersom det skulle bli kriserammet, skal rekapitaliseringsbeløpet tilsvare det høyeste av:

a) summen av minstekravet til ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 14-1, eventuelle pålegg etter finansforetaksloven 14-6 tredje ledd bokstav b og bufferkrav etter finansforetaksloven § 14-3 med unntak av kravet til motsyklisk kapitalbuffer, og

b) kravet til uvektet kjernekapitaldekning etter CRR/CRD IV-forskriften § 5.

Finanstilsynet kan fastsette et høyere rekapitaliseringsbeløp enn det som følger av første ledd, dersom det er nødvendig for å:

a) sikre at foretaket kan oppfylle lov- og forskriftskrav i en periode på inntil ett år etter en krisehåndtering,

b) kompensere for at enkelte gjeldsposter antas å bli unntatt fra en intern oppkapitalisering, eller

c) sikre oppfyllelse av betingelsene for å motta midler fra krisetiltaksfondet etter finansforetaksloven § 20-52 fjerde ledd.

Finanstilsynet kan fastsette et lavere rekapitaliseringsbeløp enn det som følger av første ledd, dersom:

a) et lavere rekapitaliseringsbeløp antas å være tilstrekkelig for at foretaket kan oppnå tillit i markedene og opprettholde kritiske funksjoner,

b) rekapitaliseringen av foretaket antas å kunne gjennomføres på grunnlag av en lavere risikovektet balanse etter krisehåndtering som angitt i krisetiltaksplanen, eller

c) innskuddsgarantifondets forventede bidrag etter finansforetaksloven § 20-54 kan tallfestes på en betryggende måte.

§ 20-7. Krav om lavere prioritet mv.

Rekapitaliseringsbeløpet skal dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Finanstilsynet kan gjøre unntak fra første punktum.

For datterforetak av norske finansforetak, der det er fastsatt at morselskapet eller annen enhet i konsernet skal være kriseenhet, skal kravet i første ledd oppfylles i tillegg til at den konvertible gjelden skal være utstedt til konsernets kriseenhet.

For norske datterforetak av utenlandske foretak gjelder annet ledd tilsvarende, og minstekravet etter § 20-4 for slike foretak skal fastsettes av Finanstilsynet i samråd med krisehåndteringsmyndigheten i den eller de EØS-stater som berøres.

§ 20-8. Innehav av konvertibel gjeld

Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om grenser for og behandling av et foretaks innehav av konvertibel gjeld som er utstedt av foretaket selv eller andre foretak.

§ 20-9. Offentliggjøring av informasjon

Foretak som har fått fastsatt et minstekrav etter §§ 20-4 til 20-6, skal offentliggjøre informasjon om dette kravet og om kapitalen og gjelden som dekker det, herunder om løpetidsprofil og prioritetsrekkefølge.

Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om hyppighet og format for offentliggjøringen av informasjon.

Del III. Krisetiltaksfondet

§ 20-10. Risikojustering av bidrag til krisetiltaksfondet

Ved risikojustering av bidrag til krisetiltaksfondet etter finansforetaksloven § 20-51 tredje ledd, skal Finanstilsynet benytte tilleggsindikatorer som angitt i EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2015/63 artikkel 6 nr. 5.

Henvisninger til beløp i euro skal forstås som henvisninger til et tilsvarende beløp i norske kroner.

Del IV. Overgangsbestemmelser

§ 20-11. Overgangsbestemmelser

Kravet om lavere prioritet som nevnt i § 20-7 første ledd, skal være oppfylt innen 31. desember 2022. Frem til denne datoen skal Finanstilsynet følge opp foretakenes planer for utstedelse av instrumenter som tilfredsstiller kravet.

Finanstilsynet kan utsette fristen i første ledd første ledd for individuelle foretak på grunnlag av foretakets muligheter for å utstede instrumenter som tilfredsstiller kravet i § 20-7 første ledd, tidspunktet for første vedtak om foretakets minstekrav etter §§ 20-4 til 20-6, og andre forhold som tilsier at tilsier at foretaket bør få utsatt frist.

For foretak med mindre enn fem milliarder kroner i forvaltningskapital, samt for verdipapirforetak, skal kravet om gjenopprettingsplan etter finansforetaksloven § 20-5 være oppfylt innen 1. januar 2020.

Nåværende kapittel 20 blir nytt kapittel 20A

Nåværende §§ 20-1 til 20-7 blir nye §§ 20A-1 til 20A-7

II

Følgende forskrifter oppheves:

Forskrift 6. desember 1996 nr. 1138 om delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Forskrift 20. desember 2006 nr. 1147 om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Forskrift 22. desember 2006 nr. 1609 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2A-1 fjerde ledd og § 2A-2 annet ledd annet punktum

III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.