Forskrift til lov om Bankenes sikringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes sikringsfond §§ 7, 8, 9 annet ledd og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) avsnitt IV nr. 3 og 4.

Se forskriften på lovdata.no