Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift til lov om Bankenes sikringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes sikringsfond §§ 7, 8, 9 annet ledd og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) avsnitt IV nr. 3 og 4.

§ 1 Vedtekter

Departementet fastsetter vedtekter for Bankenes sikringsfond.

§ 2 Taushetsplikt

Taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til andre EØS-staters innskuddsgarantiordninger, andre EØS lands krisehåndteringsmyndigheter, andre EØS-staters tilsynsmyndigheter og andre EØS-lands sentralbanker i den utstrekning det er nødvendig for å utføre oppgaver pålagt i eller i medhold av lov. Første punktum gjelder også overfor Single Resolution Board og Den europeiske sentralbanken.

Bankenes sikringsfonds styremedlemmer og ansatte, samt sakkyndige som engasjeres til å utføre oppdrag innenfor sikringsfondets arbeidsområde, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det som de får kjennskap til i sitt arbeid om en innskyters forhold.

§ 3 Forholdet til arkivloven

Bankenes sikringsfond regnes som privat organ etter lov 4. desember 1992 om arkiv § 2 bokstav f.

§ 4 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Virksomheten i Bankenes sikringsfond, herunder etablerte avtaler og fullmaktsforhold, videreføres inntil nytt styre har avholdt første styremøte. Styret kan forlenge overgangsperioden i den utstrekning det er nødvendig.

Overføring av eiendeler og forpliktelser forvaltet av Bankenes sikringsfond i medhold av tidligere gjeldende kapittel 19 i finansforetaksloven, skal skje innen 30. juni 2019, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019.

Til toppen