Høring – endringer i kapitalkravsforordningen (CRR3)

Finansdepartementet sender med dette på Høring – endringer i kapitalkravsforordningen (CRR3)

Status: På høring

Høringsfrist: 04.09.2024

Vår ref.: 24/1338

Finansdepartementet ba i brev 13. desember 2023 Finanstilsynet utarbeide et høringsnotat om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til CRR3 i norsk rett, og herunder vurdere virkninger og hvordan nasjonale valg ev. bør benyttes.

Finanstilsynet oversendte 3. juni 2024 høringsnotatet til Finansdepartementet. Finanstilsynet understreker at rettsakten foreløpig ikke er publisert i EU-tidende, og at høringsnotatet derfor bygger på tekster publisert desember 2023 etter politisk enighet mellom Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union.

Nasjonale valg i endringsforordningen

CRR3 inneholder flere nasjonale valg, hvor de fleste omhandler adgang til å velge lempeligere regler ved innfasing av regelverksendringer. Finanstilsynet foreslår at:

 1. gjeldende verdivurderingsprinsipper for fast eiendom ved beregning av belåningsgrad for sikkerhetsmassen i OMF-foretak videreføres,
 2. det ikke åpnes for at det nye kapitalkravsgulvet for IRB-banker kun skal gjelde på øverste konsolideringsnivå,
 3. IRB-banker ikke kan benytte overgangsordningen for beregning av det nye kapitalkravsgulvet,
 4. lån til kunder med pant i fire eller flere boligeiendommer følger hovedregelen om kategorisering som «lån med pant i bolig», og at et eventuelt krav om kategorisering som foretakseksponering bør utredes nærmere,
 5. det ikke åpnes for at det i en overgangsperiode kan benyttes kredittvurderinger som forutsetter at institusjonen mottar statsstøtte i en krisesituasjon.

Bruk av makrotilsynsvirkemidler

Etter Finanstilsynets vurdering er det vesentlige sårbarheter og risiko i norsk økonomi som tilsier fortsatt bruk av makrotilsynsvirkemidler. Finanstilsynet foreslår på denne bakgrunn å øke kapitalkravene for IRB-bankenes utlån til bolig- og næringseiendom og å begrense reduksjonen i kapitalkrav for utlån til næringseiendom etter standardmetoden. Det vises til vedlagte høringsnotat for nærmere vurderinger. Oppsummert foreslås følgende:

Standardmetoden:

 1. Risikovektene for utlån sikret med pant i boligeiendom følger hovedregelen, det vil si en risikovekt på 20 prosent for den delen av lånet som har inntil 55 prosent belåningsgrad.
 2. For utlån med sikkerhet i fritidseiendommer senkes grensen for belåningsgrad til 40 prosent for å kunne benytte en risikovekt på 20 prosent (tidligere risikovekt på 35 prosent ved belåningsgrad under 60 prosent).
 3. Risikovektene for utlån med pant i inntektsgenererende næringseiendom (70-110 prosent avhengig av belåningsgrad) gjøres gjeldende for all næringseiendom.

IRB-metoden:

 1. Gjeldende LGD-gulv for boliglån videreføres ikke.
 2. Minstekrav til gjennomsnittlige risikovekter for utlån med pant i bolig økes fra 20 til 25 prosent.
 3. Minstekrav til gjennomsnittlige risikovekter for utlån med pant i næringseiendom økes fra 35 til 45 prosent.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat innen 4. september 2024. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør

 

 

Caritas Norge

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte  AS

Den norske advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendom Norge

Energi Norge

Equinor

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Fintech Norway

Fiskebåt

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forening for Finansfag Norge

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøyskolen BI

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskulen på Vestlandet

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KnowledgeGroup AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunalbanken AS

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk takst

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Økrimforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

NTL-Skatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

Olje- og energidepartementet

Oslo Børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan International Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Stiftelsesforeningen

Storebrand ASA

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tietoevry Norge

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet