Høring – endringer i kapitalkravsforordningen (CRR3)

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til endringer i kapitalkravsforordningen (CRR3). Høringsfristen er 4. september.

Kapitalkravsforordningen har krav om soliditet og forsvarlig drift i banker, og gjelder som norsk forskrift. Endringsforordningen CRR3 inneholder en rekke nasjonale valg som Finanstilsynet har utarbeidet forslag til hvordan bør benyttes. Finanstilsynet foreslår blant annet at det nasjonale valget om å kunne øke risikovekter i standardmetoden for utlån sikret med pant i boligeiendom ikke benyttes, og at det ikke åpnes for at det nye kapitalkravsgulvet for IRB-banker kun skal gjelde på øverste konsolideringsnivå.

Som del av arbeidet med høringsnotatet har Finanstilsynet også vurdert gulvene for gjennomsnittlig risikovekting av eksponeringer med pantesikkerhet i bolig- og næringseiendom for IRB-banker. Finanstilsynet foreslår å øke risikovektgulvet for bolig fra 20 til 25 prosent og risikovektgulvet for næringseiendom fra 35 til 45 prosent.

Bakgrunn
Den 6. desember 2023 ble det oppnådd politisk enighet i EU om gjennomføring av de siste delene av de såkalte Basel III-anbefalingene. Regelverksendringene omfatter blant annet en ny standardmetode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko og et nytt kapitalkravsgulv for banker som bruker interne modeller (IRB-banker). Den nye standardmetoden er mer risikosensitiv enn dagens metode, og kan gi lavere kapitalkrav for lån med lav belåningsgrad. Den nye standardmetoden og endringer for IRB-bankene vil bidra til likere krav for små og store banker i Norge.

Regelverksendringene består av en endringsforordning til kapitalkravsforordningen (CRR3) og et endringsdirektiv til kapitalkravsdirektivet (CRD6). Kapitalkravsforordningen og kapitalkravsdirektivet er gjennomført i norsk rett, og gjennomføring i norsk rett av endringene som følger av CRR3 og CRD6 vil derfor kreve enkelte regelverksjusteringer som må utredes nærmere. Den nye standardmetoden og de andre kapitalkravsreglene i CRR3 skal gjelde i EU fra 1. januar 2025, mens reglene i CRD6 vil tre i kraft rundt årsskiftet 2025/2026.

Finansdepartementet ga 13. desember 2023 Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide et høringsnotat om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til CRR3 og CRD6, og herunder vurdere virkninger og hvordan nasjonale valg i regelverket eventuelt bør benyttes. Finanstilsynet vil komme tilbake til den delen av oppdraget som gjelder gjennomføring av CRD6 på et senere tidspunkt. Departementets mål er at ny standardmetode og de øvrige endringene i CRR3 skal gjelde i Norge samtidig som i EU, altså fra 1. januar 2025. Departementet tar også sikte på å gjennomføre CRD6 innen de samme fristene som i EU. Parallelt med Finanstilsynets utredning arbeider departementet sammen med de andre EØS-EFTA-landene med å få CRR3/CRD6 raskt inn i EØS-avtalen.