Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

I forsikringsvirksomhetsreglene skilles det mellom livs- og skadeforsikring. Livsforsikring omfatter kollektive tjenestepensjonsordninger og livrenteforsikringer, gruppelivsforsikringer og andre kollektive livsforsikringer samt individuell livsforsikring. Skadeforsikring omfatter skade eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler og forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, samt ulykkesforsikring, sykeforsikring og annen personforsikring som ikke er livsforsikring. 

Forsikringsvirksomhet

Forsikringsvirksomhetsreglene inneholder bl.a. generelle virksomhetskrav (konsesjonskrav, selskapsrettslige regler, regler om selskapenes organer mv.) og krav til soliditet og risikostyring. Forsikringsselskapene er underlagt kapitalkrav som reflekterer risiko knyttet til både eiendeler og forpliktelser. 

Forsikringsformidling

Formidling av forsikring og rådgivning om forsikring er også underlagt krav om regulering, konsesjon og tilsyn. Virksomheten reguleres av forsikringsformidlingsloven. Forsikringsformidling innebærer å legge fram, foreslå eller utføre annet forberedende arbeid i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtaler, eller å inngå slike avtaler, eller å bistå ved forvaltningen og gjennomføringen av slike avtaler. Forsikringsmegling innebærer å gi kunden råd ut fra en analyse av et så stort antall av de på markedet disponible forsikringsløsninger som mulig, eller virksomhet som består i å presentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaper, uten at det er inngått uttrykkelig avtale med forsikringsselskapene om dette. Forsikringsagentvirksomhet er forsikringsformidlingsvirksomhet som består i å tilby forsikringsprodukter for og på vegne av et eller flere forsikringsselskap. 

Forsikringsavtale

Forholdet mellom kundene og forsikringsselskapene er regulert av forsikringsavtaleloven som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Til toppen