Forsikring

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av forsikringsforetak. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsforetakene. Departementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er særlig viktige eller har prinsipiell karakter.

I reglene for forsikringsforetak skilles det mellom livs- og skadeforsikring. Livsforsikring omfatter kollektive tjenestepensjonsordninger og livrenteforsikringer, gruppelivsforsikringer og andre kollektive livsforsikringer samt individuell livsforsikring. Skadeforsikring omfatter skade eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler og forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, samt ulykkesforsikring, sykeforsikring og annen personforsikring som ikke er livsforsikring.

Forsikringsvirksomhet

Forsikringsforetak er underlagt generelle virksomhetskrav (konsesjonskrav, regler om foretakenes organer mv.) og krav til kapital, soliditet, risikostyring mv. . Disse reglene følger av finansforetaksloven med forskrifter.

Forsikringsforetakene er i tillegg underlagt mer spesifikke regler for forsikringsvirksomheten, bl.a. krav til pristariffer, krav til forsikringskapitalen som skal dekke foretakets forpliktelser, og regler om flytting av forsikringer. Disse reglene følger av forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter.

Forsikringsformidling

Formidling av forsikring og rådgivning om forsikring er også underlagt krav om regulering, konsesjon og tilsyn. Virksomheten reguleres av forsikringsformidlingsloven.

Forsikringsformidling omfatter å legge fram, foreslå eller utføre annet forberedende arbeid i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtaler, å inngå avtalene, eller å bistå ved forvaltningen og gjennomføringen av slike avtaler.

Forsikringsmegling innebærer å gi kunden råd ut fra en analyse av et så stort antall som mulig av de forsikringsløsningene som er tilgjengelige på markedet, eller presentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaper uten at det er inngått uttrykkelig avtale med forsikringsselskapene om dette.

Forsikringsagentvirksomhet er forsikringsformidling som består i å tilby forsikringsprodukter for et eller flere forsikringsselskap.

Forsikringsavtaler

Forholdet mellom kundene og forsikringsforetakene er regulert av forsikringsavtaleloven, som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.