Finansforetaksloven

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Formålet med loven er å bidra til finansiell stabilitet, herunder at finansforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Med finansiell stabilitet menes at det finansielle systemet er robust nok til å motta og utbetale innskudd og andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten, formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele risiko på en tilfredsstillende måte.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter